МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ПОВНОТИ Й ОБҐРУНТОВАНОСТІ ПЛАНІВ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОГО ЗОВНІШНЬОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ (АУДИТУ)

Ключові слова: державний фінансовий контроль, Рахункова палата, план діяльності, методика оцінювання, контролюючий орган, критерії оцінювання

Анотація

У статті запропоновано методику оцінювання повноти й обґрунтованості планів діяльності інституту державного зовнішнього фінансового контролю (аудиту) як складової оцінювання загальної ефективності його функціонування. Розроблено форму групування планових показників діяльності контрольного органу, систематизовано критерії оцінювання планів його діяльності, встановлено вагові показники кожного критерію оцінювання планів діяльності, систематизовано вимоги, яким мають відповідати критерії оцінювання результатів виконання планових заходів діяльності, та розроблено шкалу рівнів оцінювання якості планової роботи контрольного органу. Розроблену методику апробовано шляхом проведення оцінювання повноти й обґрунтованості планів діяльності Рахункової палати України у 2021 р., що доводило встановити середній рівень ефективності планової діяльності вказаного контрольного органу.

Посилання


1. Брехов С. С. Державний фінансовий контроль за сплатою податку на прибуток підприємств в Україні : автореф. дис.... канд. екон. наук : 08.00.08. Ірпінь : Національний університет державної податкової служби України, 2010. 164 с.
2. Гребень С. Є. Види, форми та методи державного фінансового контролю: сутність та принципові відмінності. Інвестиції: практика та досвід. 2017. № 22. С. 103–108.
3. Жадан Т. А. Економічна сутність та зміст поняття «державний фінансовий контроль». Причорноморські економічні студії. 2017. Вип. 16. С. 161–168.
4. Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні : Закон України від 16.10.2012 № 5463-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2939-12#Text. (дата звернення: 16.05.2022).
5. Про рахункову палату України: Закон України від 02.07.2015 № 576-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/576-19#n25 (дата звернення: 16.05.2022).
6. Чернявська Л. В. Природа та сутність державного фінансового контролю. Фінансовий простір. 2015. № 2 (18). С. 279–282.
7. Якимчук І. М. Державний фінансовий контроль в Україні та перспективні напрями його вдосконалення. Економiка та держава. 2021. № 7. С. 34–39.
Опубліковано
2022-05-29
Сторінки
47-52
Розділ
СЕКЦІЯ 6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ