ЕФЕКТИВНІСТЬ ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Ключові слова: ефективність, операційна діяльність, операційна ефективність, ефективність операційної діяльності підприємства, показники ефективності, результативність, рентабельність

Анотація

Ефективність основної діяльності підприємства є не лише передумовою його подальшого розвитку, а й основним питання виживання підприємства у конкурентному середовищі. У статті розглянуто сутність понять ефективність, операційна діяльність та ефективність операційної діяльності, наведено класифікацію видів економічної ефективності операційної діяльності, яка свідчить про складність та багатокомпонентність даного поняття. Відзначено, що відсутня єдина система показників оцінки ефективності операційної діяльності, а існуючі системи показників відповідають ресурсному, витратному, ресурсно-витратному та цільовому підходам до їх формування. За результатами дослідження найбільш поширених систем показників оцінки ефективності основної діяльності сформовано систему показників, що відповідає двом умовам: не переобтяжена кількістю показників і охоплює основні аспекти діяльності підприємства.

Посилання


1. Олексюк О. І. Економіка результативності діяльності підприємства : монографія. Київ : КНЕУ, 2008. 362 с.
2. Архіпов Н. М. Управління ефективністю операційної діяльності підприємства роздрібної торгівлі : дис. канд. екон. наук: 08.00.04. Київ, 2019. 208 с. URL: https://knute.edu.ua/file/Mg==/3bfaacdda3191daf9ae49388890bf830.pdf (дата звернення: 29.04.2022)
3. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 26.04.2022)
4. Капінос Г. І., Бабій І. В. Операційний менеджмент : навч. посіб. Київ : Центр учбової літератури, 2013. 352с.
5. Бланк И. А. Управление прибылью. Киев : Ника-Центр, 2007. 766 с.
6. Михайловська О.В. Операційний менеджмент : навчальний посібник. Київ : Кондор, 2008. 550 с.
7. Покропивний С. Ф. Економіка підприємства: підручник / Під заг. ред. д. екон. наук, проф. С. Ф. Покропивного. Київ : КНЕУ, 2003. 608 с.
8. Никифорчин М. Д. Сутність операційної ефективності підприємства в контексті сучасних економічних теорій. Фінансовий простір. 2017. № 4(28). С. 134–139. URL: https://fp.cibs.ubs.edu.ua/index.php/fp/article/view/547/545 (дата звернення: 26.04.2022)
9. Ігнатьєва І. А., Гавриленко Т. В. Операційна ефективність в стратегічному управлінні промисловими підприємствами. Соціально-економічний розвиток регіонів в контексті міжнародної інтеграції. 2018. № 28(18). С. 56–60. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/15757/Ihnatieva_Operatsiina_efektyvnist_v_stratehichnomu_upravlinni.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 26.04.2022)
10. Осокіна А. В., Чичкан-Хліповка Ю. М., Теоретико-прикладні аспекти управління операційною ефективністю підприємства. Чернігівський науковий часопис. Серія 1. Економіка і управління. 2015. № 1 (6). С. 46–56. URL: http://journals.stu.cn.ua/scientific_e-journal_of_chernigov/article/download/61182/56883 (дата звернення: 29.04.2022)
11. Гетьман О. О., Шаповал В. М. Економіка підприємства : Навч. посіб. 2-ге вид. Київ : Центр учбової літератури, 2010. 488 с.
12. Саричев Д. О. Управління ефективністю операційної діяльності підприємств. Стратегія економічного розвитку України. 2012. № 30. С. 136–143. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/handle/2010/4347/2012_30_(136-143).pdf;jsessionid=197E8F185C383F774A9E05A973EEF1FD?sequence=1 (дата звернення: 29.04.2022)
13. Лобов С., Нусінов В. Оцінювання ефективності операційної діяльності підприємств для різних суб’єктів оцінювання. Збірник наукових праць ЧДТУ. 2014. № 38. С. 12–17. URL: http://ven.chdtu.edu.ua/article/download/84586/80135 (дата звернення: 29.04.2022)
Опубліковано
2022-05-29
Сторінки
16-22
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ