ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОБЛІКУ РОЗРАХУНКІВ ІЗ ДЕБІТОРАМИ В ДІЛОВОМУ ПАРТНЕРСТВІ ПІДПРИЄМСТВ

  • Н.С. Струк
  • А.З. Дідик
Ключові слова: безнадійна заборгованість, дебітори, дебіторська заборгованість, ділове партнерство підприємств, резерв сумнівних боргів, розрахунки, облікова політика

Анотація

Проведено дослідження системи обліку розрахунків із дебіторами на підприємствах України. Запропоновано вдосконалити методичний підхід до обліку дебіторської заборгованості як інструменту поліпшення фінансового стану підприємства. Вказано шляхи удосконалення організації обліку розрахунків із дебіторами, вирішення проблеми достовірної оцінки дебіторської заборгованості, формування та обліку резерву сумнівних боргів, перспективи відображення дебіторської заборгованості на рахунках бухгалтерського обліку.

Посилання

1. Державна служба статистики України: Оборотні активи за видами економічної діяльності (Архів). URL: http://www.ukrstat.gov.ua/.
2. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 «Дебіторська заборгованість», затверджений Наказом Міністерства Фінансів України від 08.10.1999 № 237. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show.
3. Розвиток теоретико-методологічних засад обліку, аналізу, контролю і аудиту: монографія / Заг. ред. д. е. н., проф. А.А. Пилипенка та к. е. н., проф. Г.Ф. Азаренкова. Х.: ІНЖЕК, 2012. 640 с.
4. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку та фінансової звітності. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws.
5. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в системі управління підприємств оптової торгівлі: монографія / Н.С. Акімова, О.В. Топоркова, Т.О. Євлаш, О.О. Говоруха. Х.: ХДУХТ, 2016. 285 с.
6. Береза С.Л. Побудова облікової політики відображення грошових активів та дебіторської заборгованості. Вісник Житомирського державного технологічного університету. 2003. № 1. С. 35–44.
7. Кватирка П.Б. Класифікація дебіторської заборгованості та її вдосконалення. Вісник Хмельницького національного університету. 2005. № 4. С. 87–90.
8. Кузнецова С. Облік та аналіз дебіторської заборгованості в умовах антикризового регулювання стану підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Тернопіль: Терноп. акад. нар. госп-ва, 2002. 23 с.
9. Глушач Ю.С. Особливості обліку дебіторської заборгованості в зарубіжних країнах. Вісник НТУ «ХПІ». 2012. № 51(957). С. 152–158.
10. Горбачова О.М. Облік та аналіз дебіторської заборгованості: проблеми та шляхи їх вирішення. Фінанси України. 2009. № 11. С. 152–155.
11. Сурніна К.С. Удосконалення дебіторської та кредиторської заборгованості промислових підприємств: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Луганськ: СНУ ім. В. Даля, 2002. 21 с.
12. Струк Н.С. Обліково-правові основи інвентаризації розрахунків у діловому партнерстві підприємств. Формування ринкової економіки в Україні. 2011. Вип. 23. Ч. 2. С. 310–315.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
191-194
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ