ВИПУСК - 27 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Касич А.О., Хондока А.М.

ІННОВАЦІЇ НА РИНКУ АВІАПЕРЕВЕЗНЬ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ
Кузьомко В.М., Пискун І.М.

РИЗИКИ, ПОВ’ЯЗАНІ ЗІ СТВОРЕННЯМ НОВИХ БРЕНДІВ
Курасова В.Е., Євтушенко Г.В.

ОСНОВНІ ЗАСАДИ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ПОТЕНЦІАЛУ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ

Кустріч Л.О.

КОНКУРЕНТНІ ПЕРЕВАГИ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ, СКЛАДОВІ ЕЛЕМЕНТИ, ДЕТЕРМІНАНТИ ФОРМУВАННЯ У СУЧАСНИХ УМОВАХ
Легомінова С.В.

ІНВЕСТІЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ
Маказан Є.В.

ОСОБЛИВОСТІ СТАНОВЛЕННЯ ОЦІНКИ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ В УКРАЇНІ
Максименко О.А.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ РІВНЯ РЕСУРСНО-ФІНАНСОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
Маршук Л.М.

ФОРМУВАННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ХМЕЛЕПІДПРИЄМСТВ  НА КЛАСТЕРНІЙ ОСНОВІ
Михайлов М.Г.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ
Мірошник М.В., Чернобровкіна С.В., Єременко Н.Є.

УДОСКОНАЛЕННЯ МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ ПОСЛУГ КОПІРАЙТЕРА
Пекар К.Р., Лизунова О.М., Іщенко Я.Г.

ПОБУДОВА ФАКТОРНО-ІНДЕКСНОЇ МОДЕЛІ РОЗРАХУНКУ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІННЯ ЗАТРАТАМИ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА
Персій Ю.О.

МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ СТРАТЕГІЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ СПІЛЬНИХ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Петренко В.С.

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Старинець О.Г.

АСПЕКТИ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА
Фоміних В.І., Безпалова Д.І., Довгопола А.Д.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ У КОНСАЛТИНГОВИХ ФІРМАХ
Харченко Т.О., Муратов А.Г.

БУХГАЛТЕРСЬКА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ АГЕНТСЬКИМИ ВИТРАТАМИ
Циган Р.М., Синято А.О.

КОРПОРАТИВНА КУЛЬТУРА В КОНТЕКСТІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ
Чепелюк М.І.

МАРКЕТИНГОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ
Шашкова Н.І., Соловйов І.О., Горовий С.О.

МАРКЕТИНГОВЕ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ВИНОГРАДАРСЬКО-ВИНОРОБНОЇ ГАЛУЗІ
Шашкова Н.І., Капліна Є.О.

СИСТЕМНО-СИНЕРГЕТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ АРХІТЕКТОНІКИ МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Шевчук О.А.

 

СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ПРОГРАМА ЗМІЦНЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ РЕГІОНУ: ЗМІСТ ТА ПОСЛІДОВНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ
Буколова В.В.

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ СКЛАДНИК РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕГІОНУ
Гедз М.Й., Бакум І.В.

РОЛЬ І МІСЦЕ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ У СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОМУ РОЗВИТКУ РЕГІОНУ
Коваленко Ю.О.

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ КОМПЛЕКСНОГО АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ В АГРАРНІЙ СФЕРІ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Петренко Н.О.

ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ
Руденко О.А., Іванова Є.О., Соколова А.В.

ПРОБЛЕМИ ТА ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДІЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА РЕГІОНІВ УКРАЇНИ: ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ
Сурай А.С.

 

СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕКОСИСТЕМИ СТАРТАПІВ УКРАЇНИ
Ситник Н.І.

СУТНІСТЬ, МЕТОДИКА ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІСУ ЯК ОБ’ЄКТА РИНКУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОЛОГІЧНИХ ПОСЛУГ
Суска А.А.

 

СЕКЦІЯ 7 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО: СУТНІСТЬ, ОЗНАКИ ТА МІСЦЕ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНИХ ДОМОГОСПОДАРСТВ
Гончарова С.Ю., Буряк І.В., Гончаров А.Б.

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ, МОЛДОВИ ТА КРАЇН ЄС 
Пряхіна К.А., Висікан Ю.О., Нємикіна К.О.

ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ЗАЙНЯТІСТЬ НАСЕЛЕННЯ
Чатченко Т.В., Пономаренко А.А.

ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ НА СУЧАСНИХ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Юдіна М.І.

 

СЕКЦІЯ 8 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ ІНСТИТУЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОДАТКОВО-БЮДЖЕТНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ЇЇ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Андрущенко О.Ю., Луценко В.І.

ФІНАНСУВАННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ НА МІСЬКОМУ РІВНІ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ
Бойко Т.Ю.

Опубліковано: 2019-09-27