ВИПУСК - 26 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

АНАЛІЗ СВІТОВОГО ДОСВІДУ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВ
Торшин Є.О.

ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ
Харун О.А.

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БУДІВЕЛЬНОГО ПРОДУКТУ
Цибенко І.О.

ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ЗА СУЧАСНИХ УМОВ ФУНКЦІОНУВАННЯ
Чавичалов І.І., Куцинська М.В.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ВІДНОСИН МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ ІЗ ПОСТАЧАЛЬНИКАМИ СИРОВИНИ В УМОВАХ ПОСИЛЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ТА БЕЗПЕЧНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ
Чмут А.В., Антош Н.В.

STRATEGIC MANAGEMENT AS AN EFFECTIVE METHOD OF MANAGING ENTERPRISES OF THE ALCOHOL INDUSTRY
Shevchenko L.O.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Борецька Н.П., Якимчук І.Ю.

 

СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ У ВОЛИНСЬКОМУ РЕГІОНІ
Гудзь Ю.Ф.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ЗМІНАМИ В ПУБЛІЧНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ
Кужда Т.І., Сороківська О.А., Мосій О.Б.

 

СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ВИРІШЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ
Касич А.О., Діденко Є.О., Черняховська М.В.

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ У СТУДЕНТОВ ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ
Матвеев С.П.

 

СЕКЦІЯ 7 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

МОДЕЛІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
Кальницька М.А.

СВІТОВІ ТА НАЦІОНАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ СТРАХОВОГО ПОСЕРЕДНИЦТВА: ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ І РОЗВИТКУ
Кудрявська Н.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ ВИБОРУ ВНЗ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТІ УЧНІВСЬКОЮ МОЛОДДЮ
Соколов А.В., Ільїна А.С.

ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТІВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ В УКРАЇНІ
Цвєтнова О.В.

 

СЕКЦІЯ 8 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ТЕОРІЯ ЛЮДСЬКОГО РОЗВИТКУ ТА СТАН ЙОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гернего Ю.О.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ФІНАНСУВАННЯ ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА
Д’яченко А.В.

ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ СТУДЕНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ»
Зайцев О.В., Колтакова М.Ю.

ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ПОДАТКОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ВІД ФОП – ПЛАТНИКІВ ЄДИНОГО ПОДАТКУ ЗА 2013–2015 РР.
Лебеда М.О.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ
Лизогуб М.М.

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СВІТОВОГО РИНКУ ЛІЗИНГОВИХ ПОСЛУГ
Нетудихата К.Л.

МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКУ
Погореленко Н.П., Калінін О.В.

ДЖЕРЕЛА ФІНАНСОВО-КРЕДИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Поліщук Н.В.

ІНСТИТУЦІЙНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РЕГУЛЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УЧАСНИКІВ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Сніщенко Р.Г.

НАПОВНЕННЯ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Сорговицька Я.Г.

ПРАКТИКА ТА ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНУВАННЯ ВИДАТКІВ НА СОЦІАЛЬНІ ЦІЛІ В УКРАЇНІ
Шулюк Б.С., Петрушка О.В.

 

СЕКЦІЯ 9 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

АНАЛІЗ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧОГО РЕГУЛЮВАННЯ ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ
Калітенко Д.О.

МЕТОДИКА ОЦІНКИ ВАРТОСТІ ПІДПРИЄМСТВА З УРАХУВАННЯМ СТАЛОСТІ ЙОГО РОЗВИТКУ
Карпенко Є.А., Різник М.М.

ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЇ НА ПІДПРИЄМСТВІ ДЛЯ ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Макурін А.А.

АВТОМАТИЗАЦІЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Костюнік О.В., Маламуж А.А.

БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
Турова Л.Л., Маринич Д.М.

ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ, КЛАСИФІКАЦІЇ ТА ВИЯВЛЕННЯ РЕЗЕРВІВ У СИСТЕМІ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПІДПРИЄМСТВ
Миронова Ю.Ю., Сіроштан І.О., Дейкало М.В.

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ ТА ЗАПИТИ СУБ’ЄКТІВ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН
Попова В.Д., Кузь В.І.

ПОРУШЕННЯ ПІД ЧАС СКЛАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ: ПОМИЛКА ЧИ ФАЛЬСИФІКАЦІЯ?
Скрипник М.І., Григоревська О.О., Матюха М.М.

ОБҐРУНТУВАННЯ СИСТЕМИ МЕТОДОЛОГІЧНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СТРАТЕГІЧНОГО ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
Худик О.Б.

ОРГАНІЗАЦІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ПОДАТКУ НА ПРИБУТОК НА ПІДПРИЄМСТВАХ МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Шеремета В.П.

МЕТОДИ І ФОРМИ КОНТРОЛЮ: ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ
Шестерняк М.М.

 

СЕКЦІЯ 10 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ДОКУМЕНТООБІГОМ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В ОРГАНІЗАЦІЇ
Іванченко Н.О., Карпець О.А.

THE SELECTION OF INDICATORS AND MODELLING OF THE CREDITWORTHINESS OF LEGAL ENTITIES USING THE THEORY OF FUZZY LOGIC
Palamarchuk O.V.

Опубліковано: 2019-09-27