ВИПУСК - 25 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ПЕРСОНАЛ: ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНО-КВАЛІФІКАЦІЙНОЇ ВІДПОВІДНОСТІ
Пряхіна К.А.

ЗНАННЯ В ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ: ВИДИ, СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ
Рот-Сєров Є.В.

ВИКОРИСТАННЯ СКЛАДНИКІВ ІНДЕКСУ ГЛОБАЛЬНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТІЙКОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Скоробогатова Н.Є., Войтко С.В.

МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Сотниченко В.М.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ЄФЕКТИВНОСТІ ДИСКРИМІНАНТНИХ МОДЕЛЕЙ ДІАГНОСТУВАННЯ БАНКРУТСТВА УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ
Чухраєва Н.М.

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДІВ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ У ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ
Шабінський О.В., Фурдак М.М., Жуков А.В.

ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗДІЙСНЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
Шматько Н.М.

ФІНАНСОВИЙ МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ
Янчукович Т.В.

ПРОБЛЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ЗЕРНОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Ярославський А.О.

 

СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ОЦІНЮВАННЯ ВІДНОСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЗАМІЩЕННЯ ТРАДИЦІЙНИХ ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИХ РЕСУРСІВ ПОНОВЛЮВАНИМИ В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Андрійчук І.В., Федунків М.Л.

ПОТЕНЦІАЛ ТА РИЗИКИ ІНВЕСТУВАННЯ В АЛЬТЕРНАТИВНУ ЕНЕРГЕТИКУ УКРАЇНИ
Дегтярьова О.О., Новікова Ю.В.

УДОСКОНАЛЕННЯ ФІНАНСОВИХ ВАЖЕЛІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТІЙКОСТІ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ КЛАСТЕРІВ В УКРАЇНІ ЗА УМОВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ
Замковий О.І.

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ РОЗВИТКУ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МІСЦЕВИХ ЕКОНОМІК
Карачина Н.П., Мороз О.В., Вакар Т.В.

РОЛЬ РЕГІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
Приходченко Т.А.

МЕТОДОДОГІЯ ОЦІНКИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНИХ РИНКІВ ПРАЦІ З ПОЗИЦІЇ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ
Рубежанська В.О.

МОДЕЛЮВАННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ ВАЛОВОГО РЕГІОНАЛЬНОГО ПРОДУКТУ ВІД РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Турський І.В.

СТІЙКІСТЬ РОЗВИТКУ ТА БЕЗПЕКА РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ В УМОВАХ ДИНАМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ
Федулова С.О., Журавель А.О.

 

СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ОЦІНКИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВИРОБНИКІВ НА РИНКУ ОРГАНІЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ
Вдовиченко А.В.

ВИРОЩУВАННЯ І ЕКСПОРТ ЗЕРНОВИХ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ЛОГІСТИКИ
Вдовиченко А.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДСЬКОГО ЕКОЛОГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ
Самойленко Ю.І.

КОНЦЕПТУАЛЬНА МОДЕЛЬ ЗБАЛАНСОВАНОГО РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ
Ступень Н.М.

 

СЕКЦІЯ 7 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

ОЦІНКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ВТРАТ СИСТЕМИ ОСВІТИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЇ АГРЕСІЇ
Касич А.О.

СУЧАСНИЙ СТАН СОЦІАЛЬНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ
Наумова М.О.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ «СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА»
Приступа М.І.

 

СЕКЦІЯ 8 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

СТРАТЕГІЧНІ ОРІЄНТИРИ РОЗВИТКУ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ З УРАХУВАННЯМ СВІТОВИХ ТРЕНДІВ
Гладких Д.М.

ПОДАТКОВА СКЛАДОВА ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Голіков С.С.

РИЗИК-ФАКТОРИ УКРАЇНСЬКОГО ФОНДОВОГО РИНКУ В ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЦІВ ЦІННИМИ ПАПЕРАМИ
Калашник І.О.

АНАЛІЗ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЖИТТЯ В УКРАЇНІ
Клапків Ю.М.

РОЛЬ ПОДАТКОВОЇ СКЛАДОВОЇ У ПРОЦЕСІ ЗМІН БЮДЖЕТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ В УКРАЇНІ
Онищенко В.В.

СУЧАСНИЙ СТАН ВИКОРИСТАННЯ БАНКІВСЬКИХ ІНСТРУМЕНТІВ У НАПРЯМКУ РОЗВИТКУ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРУ ЕКОНОМІКИ
Параниця Н.В.

АНАЛІЗ СТАНУ ТА СТРУКТУРИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ
Семеног А.Ю., Пахненко О.М.

ПИТАННЯ ІДЕНТИФІКАЦІЇ ДЕФІНІЦІЇ «ФІНАНСОВА ІНФРАСТРУКТУРА» В СУЧАСНІЙ НАУЦІ
Стеценко Б.С.

ОБҐРУНТУВАННЯ ФУНКЦІЙ ФІНАНСОВОГО РИНКУ ЯК ЗАСОБУ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЙОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ
Чуницька І.І.

ГЕНЕЗИС ІНФРАСТРУКТУРИ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ
Шолойко А.С.

РЕЙТИНГОВІ АГЕНТСТВА НА ФОНДОВОМУ РИНКУ: СВІТОВИЙ ДОСВІД ТА ВІТЧИЗНЯНА ПРАКТИКА
Ярошевська О.В.

 

СЕКЦІЯ 9 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ГЕНЕЗИС ПРИНЦИПУ ПІДЗВІТНОСТІ В АУДИТІ ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНИХ ВИТРАТ
Абасов В.А.

КІБЕРАТАКА: НАСЛІДКИ ТА ПІДХОДИ ДО МІНІМІЗАЦІЇ ВИТРАТ В УМОВАХ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
Попівняк Ю.М.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТІВ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ ПРО ВИКОНАННЯ БЮДЖЕТІВ
Сушко Н.І.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ В УКРАЇНІ
Шум М.А., Паскова О.В.

МЕРЕЖЕВА КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ
Юхименко-Назарук І.А.

 

СЕКЦІЯ 10 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ОЦІНКА ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ІНТЕГРАЛЬНОГО ПОКАЗНИКА ЯКОСТІ ЗБАЛАНСОВАНОЇ СИСТЕМИ ПОКАЗНИКІВ
Мінєнкова О.В.

ДІАГНОСТУВАННЯ ТА ЕКОНОМЕТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
Проскурович О.В., Ястремський М.М., Сорока Л.О.

 

СЕКЦІЯ 11 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

ДИНАМІКА ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ ЯК ІНДИКАТОР ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Кравчун А.С.

Опубліковано: 2019-09-27