ВИПУСК - 24 / 2017 (ч. 2)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА

ПОЛІТИКА СТИМУЛЮВАННЯ СТІЙКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ: ЗМІСТ ТА ВИДИ
Жученко А.М.

НАПРЯМИ РИНКОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ МІСЦЕВИХ МЕРЕЖ ПРОДУКТОВОГО РИТЕЙЛУ В УКРАЇНІ
Кравець В.І.

ОСОБЛИВОСТІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ
Смутчак З.В.

СТАТИСТИЧНИЙ МОНІТОРИНГ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ У ТЕРНОПІЛЬСЬКІЙ ОБЛАСТІ З МЕТОЮ ВДОСКОНАЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ МЕХАНІЗМІВ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНУ
Ціщик Р.В.

 

СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ОСОБЛИВОСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИРОДООХОРОННИХ ПРОГРАМ
Касперевич Л.В.

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНО-ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ
Таратула Р.Б.

ОРГАНІЗАЦІЙНО-ГОСПОДАРСЬКИЙ ПОДІЛ ЗЕМЕЛЬ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОГО ПРИЗНАЧЕННЯ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ ТА ШЛЯХИ ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ
Фурдичко О.І., Яремко О.П.

 

СЕКЦІЯ 7 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

МЕТОДОЛОГІЧНИЙ ПІДХІД ДО ОЦІНКИ СОЦІАЛЬНОГО ІННОВУВАННЯ ЗА ЙОГО РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЮ
Більська О.В.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ ПЕРСОНАЛУ
Забаштанський М.М., Борисенко Л.І., Лавренко Ю.О.

МАКРОЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ЯК ПЕРЕДУМОВА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДНЬОГО КЛАСУ
Сало Я.В.

 

СЕКЦІЯ 8 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

ВПЛИВ ЗАБОРГОВАНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ФІНАНСОВІ ПОТОКИ ДЕРЖАВИ
Білоусова О.С.

ПЕРСПЕКТИВИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЮ В КОНТЕКСТІ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ
Вацлавський О.І.

ФІНАНСОВА СТІЙКІСТЬ АВІАЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУТНІСТЬ ТА ЧИННИКИ ВПЛИВУ
Гаврилко Т.О., Дибаль Р.В.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ПРИЧИН ІНФЛЯЦІЇ В УКРАЇНІ В 1991–2016 РР.
Голюк В.Я., Подвальна В.В.

СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ
Грищук Н.В.

ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ РЕГУЛЮВАННЯ ВАЛЮТНИХ РИЗИКІВ БАНКІВ
Кузнєцов А.М., Деркач Ю.Б.

СИНХРОНІЗАЦІЯ БЮДЖЕТНИХ РЕСУРСІВ ТА ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ДЕРЖАВИ
Доброскок С.С.

ОСОБЛИВОСТІ ТА РИЗИКИ БАНКІВСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ В УМОВАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕЛЕКТРОННОГО БАНКІНГУ
Домінова І.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ АРХІТЕКТУРИ КОРПОРАЦІЙ
Житар М.О., Немсадзе Г.Г.

ПРОГНОЗУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ УКРАЇНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ
Іванова А.М.

ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ВИКОРИСТАННЯ ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ РИБНИЦТВА
Катан Л.І., Добровольська О.В., Деревенець В.М.

ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОЇ СТРУКТУРИ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ
Онищенко Ю.І., Кахович Ю.В.

ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ТРАНСФОРМАЦІЇ ДОКТРИН МІЖНАРОДНОЇ ДОПОМОГИ
Пантєлєєва К.О.

ФАКТОРИ РОЗВИТКУ НЕДЕРЖАВНОГО ПЕНСІЙНОГО СТРАХУВАННЯ В УКРАЇНІ: МАТЕМАТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
Фисун І.В., Яремченко Л.М., Яріш О.В.

 

СЕКЦІЯ 9 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ (ЗА ВИДАМИ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ)

ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В УСТАНОВАХ ОСВІТИ
Бенько І.Д.

ПЕРСПЕКТИВИ ВІДРОДЖЕННЯ БІХЕВІОРИСТИЧНИХ ПОГЛЯДІВ НА РОЗВИТОК ОБЛІКУ В УКРАЇНІ
Височан О.С., Луцюк І.В.

ОБЛІКОВА ІНФОРМАЦІЯ ЯК ОСНОВА ОБГРУНТУВАННЯ РІШЕНЬ РІЗНИХ ІЄРАРХІЧНИХ РІВНІВ МЕНЕДЖМЕНТУ СУЧАСНИХ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ СТРУКТУР
Гангал Л.С.

ОСОБЛИВОСТІ УЧАСТІ ПІДРОЗДІЛІВ ПОДАТКОВОЇ МІЛІЦІЇ У ЗДІЙСНЕННІ ПОДАТКОВОГО АУДИТУ В УМОВАХ РЕФОРМУВАННЯ ЇЇ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ
Костюк Б.В.

ОБЛІКОВИЙ АСПЕКТ КОМБІНУВАННЯ СХЕМ ВЗАЄМОДІЇ МІЖ ЗАМОВНИКОМ ТА ВИКОНАВЦЕМ У СФЕРІ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Кучер В.В., Лаговська О.А.

ОЦІНКА ЗЕМЛІ У МІЖНАРОДНІЙ ОБЛІКОВІЙ СИСТЕМІ
Марчук У.О.

ОСОБЛИВОСТІ НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЄДИНОГО СОЦІАЛЬНОГО ВНЕСКУ У ФІЗИЧНИХ ОСІБ-ПІДПРИЄМЦІВ
Сидоренко Р.В.

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ОПЕРАТИВНОГО КОНТРОЛЮ В СУЧАСНИХ УМОВАХ
Старенька О.М.

 

СЕКЦІЯ 10 СТАТИСТИКА

ОЦІНЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РИЗИКУ РЕГІОНУ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕТОДІВ БАГАТОВИМІРНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ
Вдовин М.Л., Дідик М.О.

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ У ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Вільчинська О.М., Захарчук Л.Р.

ПІДБІР ТА ДІАГНОСТИКА БАГАТОФАКТОРНИХ РЕГРЕСІЙНИХ МОДЕЛЕЙ У ПАКЕТІ АНАЛІЗУ ДАНИХ R
Марець О.Р., Дуда О.П.

 

СЕКЦІЯ 11 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

АНАЛІЗ ВПЛИВУ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ НА ЯКІСТЬ ОСВІТИ
Окара Д.В., Чернишев В.Г., Шинкаренко Л.В.

ОЦІНКА ВПЛИВУ МОРАЛЬНОГО РИЗИКУ НА СОЦІАЛЬНУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БІЗНЕСУ НА ОСНОВІ КОГНІТИВНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Чернявська О.В., Томарева-Патлахова В.В., Огаренко Т.Ю.

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СИСТЕМА ДІАГНОСТИКИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДІВНОЇ ГАЛУЗІ
Маніца Л.В., Шмиголь Н.М.

Опубліковано: 2019-09-27