ВИПУСК - 23 / 2017 (ч. 3)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 6 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

РЕАЛІЗАЦІЯ ІДЕЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОНСТИТУЦІЇ ЗЕМЛІ У ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМАХ
Квак М.В.

ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОНОМІЧНИХ МЕТОДІВ ЕКОЛОГІЧНОЇ МОДЕРНІЗАЦІЇ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ
Островський І.В.

СУТНІСТЬ ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ТА ПЕРЕДУМОВИ ЇХ РОЗВИТКУ
Фоміна О.О., Москаленко К.С.

 

СЕКЦІЯ 7 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА

НАСЛІДКИ ПІДВИЩЕННЯ МІНІМАЛЬНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ В УКРАЇНІ
Дерманська Л.В.

СОЦІАЛЬНЕ ІННОВУВАННЯ: МЕТА І МЕХАНІЗМ ЇЇ ДОСЯГНЕННЯ В СУЧАСНІЙ НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
Коренюк П.І., Більська О.В.

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДБОРУ ПЕРСОНАЛУ
Павленко К.О., Шульгіна Т.С.

МІНІМАЛЬНА ЗАРОБІТНА ПЛАТА В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ДИНАМІКИ ТА ДОСВІД ЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇН
Пацула О.І., Горак І.І., Станько Н.І.

ГНУЧКІ ФОРМИ ЗАЙНЯТОСТІ ЯК МЕТОД БОРОТЬБИ З БЕЗРОБІТТЯМ
Малиш К.О., Пригара І.О., Новикова І.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ СОЦІАЛЬНО-ТРУДОВИХ ВІДНОСИН, ЩО ВИНИКАЮТЬ У ЗВ'ЯЗКУ З ВИНАГОРОДОЮ ЗА ПРАЦЮ
Руденко О.М.

ПРОБЛЕМИ ДЕМОГРАФІЧНОГО СТАНУ УКРАЇНИ
Хромова Д.Д., Антоненко К.В.

 

СЕКЦІЯ 8 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

АНАЛІЗ КАТЕГОРІАЛЬНОГО АПАРАТУ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
Барилюк М.-М.Р.

ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ЕКОНОМІЧНА КАТЕГОРІЯ ТА ІНСТРУМЕНТ ОБҐРУНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ
Берест М.М.

УПРАВЛІННЯ АКУМУЛЯЦІЄЮ І ВИТРАЧАННЯМ БЮДЖЕТНИХ КОШТІВ ТА ЙОГО ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУВАННЯ
Бобух С.О.

КОНЦЕПЦІЯ ОБҐРУНТУВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ ПОДАТКОВИХ МЕТОДІВ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ
Вагілевич А.А.

ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПРОЕКТНОГО ФІНАНСУВАННЯ В УКРАЇНІ
Гасій О.В.

ВЗАЄМОВІДНОСИНИ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТОВАРОВИРОБНИКІВ
Гудзь Г.О.

СТРАХОВІ АГРЕГАТОРИ ЯК УЧАСНИКИ СТРАХОВОГО РИНКУ
Ерастов В.І.

ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ПОНЯТТЯ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Максімова М.В.

ОЦІНКА КОНЦЕНТРАЦІЇ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ, ЇЇ ЗВ'ЯЗОК З ПРОЦЕСАМИ МОНОПОЛІЗАЦІЇ ТА КОНКУРЕНЦІЇ

Малікова І.П.

СТРЕС-ТЕСТУВАННЯ ПРОЦЕНТНОГО РИЗИКУ ТА ОСОБЛИВОСТІ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В БАНКАХ УКРАЇНИ
Малініна А.І.

БАНКІВСЬКІ РИЗИКИ ТА СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ НИМИ
Марич М.Г., Марич А.В.

КЛАСИФІКАЦІЯ ФІНАНСОВОГО ШАХРАЙСТВА В КОМЕРЦІЙНОМУ БАНКУ
Мельник С.С.

ФИНАНСИРОВАНИЕ И КРЕДИТОВАНИЕ НАУКОЁМКИХ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Мехдиев Э.Э. оглы, Гараханов О.Н. оглы, Шукуров Т.Ш. оглы

ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА, ФУНКЦІОНАЛЬНА СУТНІСТЬ ФОНДОВОГО РИНКУ ТА ЙОГО МІСЦЕ В СТРУКТУРІ ФІНАНСОВОГО РИНКУ
Обравит В.І.

ВИЗНАЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНИХ ПРІОРИТЕТІВ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМИ ФІНАНСАМИ З ВИКОРИСТАННЯМ МЕТОДУ АНАЛІЗУ ІЄРАРХІЙ
Онищенко С.В.

ПРАГМАТИЗМ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНЕ ЗНАЧЕННЯ ВИДАТКІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Простебі Л.І.

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ПРИБУТКОВІСТЮ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Добровольська О.В., Сабадин М.О.

АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ПРОЦЕДУР МИТНОГО КОНТРОЛЮ
Ситник Н.С., Бурзак О.П.

 

СЕКЦІЯ 9 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ

ОРГАНІЗАЦІЯ ВНУТРІШНЬОГОСПОДАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ НА ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
Бондаренко Н.М., Шачаніна Ю.К.

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО СЕКТОРА УКРАЇНИ ЗА ОСТАННІ РОКИ
Гатаулліна Е.І.

ОСОБЛИВОСТІ АУДИТУ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Гончарова В.Г., Грінченко А.Ю.

ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З РУХУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ БЮДЖЕТНИХ УСТАНОВ У ВІДПОВІДНОСТІ З ПЛАНОМ РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ В ДЕРЖАВНОМУ СЕКТОРІ
Коба О.В., Федоренко С.Ю., Чубчик О.О.

ОСОБЛИВОСТІ ОБЛІКУ ЕКСПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ СУБ’ЄКТІВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ковальчук С.Я., Колісник А.В., Турчик М.М.

ДЕЯКІ МЕТОДИЧНІ ПИТАННЯ ОБЛІКУ ТА АНАЛІЗУ ВИТРАТ, ДОХОДІВ І РЕНТАБЕЛЬНОСТІ У СВІТЛІ ОПРАЦЮВАННЯ ФІНАНСОВОЇ СТРАТЕГІЇ АВІАЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
Костюнік О.В., Слободянюк Л.В.

ОБЛІКОВЕ ВІДОБРАЖЕННЯ ОПЕРАЦІЙ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА: МЕТОДИЧНИЙ АСПЕКТ
Легенчук С.Ф., Семенець А.П.

НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ВИТРАТ ОБІГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ НАФТОПРОДУКТАМИ


Мулінська Г.В.

АНАЛІЗ ДИНАМІКИ, СТРУКТУРИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ОБОРОТНИХ АКТИВІВ ПІДПРИЄМСТВ МАШИНОБУДУВАННЯ
Великий Ю.В., Нетудихата К.Л.

ПЕРЕДУМОВИ ПОБУДОВИ УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ НА БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ

Пилипів Н.І., Мотиль В.М.

TOPICAL ISSUES OF EFFICIENCY MANAGEMENT OF COMPETITIVENESS OF TRADE ENTERPRISES
Пилипів Н.І., Мотиль В.М.

 

СЕКЦІЯ 10 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ТА ВИБІР ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНОГО ПРОЕКТУ
Білоцерківський О.Б., Ширяєва Н.В.

МОДЕЛЬ ОПТИМАЛЬНОЇ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРОГРАМИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ КУРОРТНО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ
Жваненко С.А.

ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ: ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Саєнсус М.А., Карнаухова Г.С.

 

СЕКЦІЯ 11 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРСОНАЛУ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Гришина В.В.

МЕТОДОЛОГІЧНЕ ПІДГРУНТЯ РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО ВІДТОРГНЕННЯ НА ПІДПРИЄМСТВАХ
Ліхоносова Г.С.

Опубліковано: 2019-09-27