ВИПУСК - 23 / 2017 (ч. 1)

ТИТУЛЬНА СТОРІНКА

ЗМІСТ

 

СЕКЦІЯ 1 СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

КОНЦЕПЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ СВІТОВОГО РИНКУ ГЕНЕТИЧНО МОДИФІКОВАНИХ ПРОДУКТІВ
Башук В.В.

КОНЦЕПТУАЛІЗАЦІЯ ДИСКУРСУ ГЛОБАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО ВРЯДУВАННЯ
Кобилянська А.В.

ОСОБЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ МВФ ЯК ІНСТИТУТУ МІЖДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СВІТОВОЇ ВАЛЮТНОЇ СИСТЕМИ
Педь І.В., Олійник А.А.

РOЛЬ IННOВAЦIЙ У ФOРМУВAННI КOНКУРEНТНИХ ПEРEВAГ НAЦIOНAЛЬНOЇ ЕКОНОМІКИ
Поліщук О.В., Дзигаленко І.С.

ІННОВАЦІЙНІ ЗАСАДИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ У МІЖНАРОДНИХ РЕЙТИНГОВИХ ПОРІВНЯННЯХ
Полякова Ю.В.

ТРАНСФОРМАЦІЯ ФУНКЦІЙ МИТНОГО ТАРИФУ В УМОВАХ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ МИТНО-ТАРИФНОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Сторожчук В.М.

ВПЛИВ КОНКУРЕНТНИХ ВІДНОСИН НА РОЗВИТОК ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ КРАЇН ЄС
Федоронько Н.І., Лотоцька А.А.

МЕХАНІЗМ РОЗВИТКУ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ВИКОРИСТАННЯ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ДОСВІДУ
Швець Ю.О., Баран О.М.

 

СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ

ОЦІНКА ЕКОНОМІЧНИХ ПАРАМЕТРІВ УНІВЕРСАЛЬНОГО РИНКУ
Логоша Р.В.

КОРУПЦІЯ ТА ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО
Потапенко Д.О.

ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПРОБЛЕМ У ПРАЦЯХ М.В. ДОВНАР-ЗАПОЛЬСЬКОГО
Фицик Л.А.

ПАРАДИГМАЛЬНЫЙ ПЕРЕХОД В ТЕОРИИ И НА ПРАКТИКЕ: СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН ФОРСИРОВАННЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Шедяков В.Е.

ЕКОНОМІЧНА ПОЛІТИКА УРЯДІВ УКРАЇНИ ЩОДО РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ В СИСТЕМІ АГРАРНИХ ВІДНОСИН
Шульга О.А.

 

СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

РЕНТА В СИСТЕМІ ВАРТІСНИХ КОНЦЕПЦІЙ
Боднар О.В.

НЕОБХІДНІСТЬ СТВОРЕННЯ КОЛАБОРАЦІЙНИХ СТРАТЕГІЧНИХ АЛЬЯНСІВ В ПРИРОДОДОБУВНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ СОЦІАЛЬНО-ОРІЄНТОВАНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГІОНІВ
Галинська Ю.В.

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА РІВНЯ БЕЗПЕКИ ФІРМИ В УПРАВЛІННІ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ
Грищенко В.Ф., Грищенко І.В., Самофалова О.А.

ПІДХІД ДО ОЦІНКИ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ НА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПОТЕНЦІАЛУ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ
Коваленко-Марченкова Є.В.

МАКРОЕКОНОМІЧНІ ЕФЕКТИ ВІД ІНТЕГРАЦІЇ У МІЖНАРОДНІ ВИРОБНИЧІ МЕРЕЖІ ДЛЯ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Конрад Ю.В., Мельник Т.М.

ЧИННИКИ СТРУКТУРНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: АНАЛІЗ КРІЗЬ ПРИЗМУ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Коцко Т.А.

ВИКОРИСТАННЯ ПРИНЦИПУ ПРАВА ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ПРИ ФОРМУВАННІ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ В УКРАЇНІ
Криницька О.О., Голубков Є.В.

ОБГРУНТУВАННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ АСОЦІАТИВНИХ ПРАВИЛ ДЛЯ АНАЛІЗУ СТРУКТУРИ ІННОВАЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
М’ячин В.Г.

ФОРМУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ РЕНТИ СІЛЬСЬКОГО ЗЕЛЕНОГО ТУРИЗМУ
Печенюк А.В., Печенюк А.П.

МЕХАНІЗМИ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ
Пріхно І.М.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ У МЕХАНІЗАЦІЇ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
Пугач А.М.

ОЦІНКА РІВНЯ ТІНІЗАЦІЇ ЯК ІНДИКАТОРА МАКРОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ
Рейкін В.С.

АГРОЕКОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ СТАЛОГО РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ: ОЦІНКА ТА РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
Соколова А.О., Поліщук М.О., Голій Н.П.

СИСТЕМНИЙ ПІДХІД ДО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Сорочка С.І.

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СКЛАДОВОЇ ПОДАТКОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА
Яремчук І.О.

 

СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ

ТЕНДЕНЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНИХ МЕРЕЖ НА РИНКУ ПОБУТОВОЇ ТЕХНІКИ ТА ЕЛЕКТРОНІКИ УКРАЇНИ
Алданькова Г.В.

ДОСЛІДЖЕННЯ СМАКОВИХ ВПОДОБАНЬ СПОЖИВАЧІВ МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ
Бєлова Т.Г., Войтович Н.Ю.

СЦЕНАРНИЙ ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Величко В.В., Гайденко С.М.

ПРИЧИНИ ВИНИКНЕННЯ І ОСОБЛИВОСТІ УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКИМ РИЗИКОМ В АГРОБІЗНЕСІ
Вишневська О.А., Войцешина Н.І.

ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА
Гайденко С.М.

МОНІТОРИНГ ФАКТОРІВ ВПЛИВУ ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА НА УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
Гакова М.В.

МЕНЕДЖМЕНТ КРЕДИТНОГО ПОРТФЕЛЯ БАНКУ

Демчук Н.І., Коваль А.М.

УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ БАНКІВСЬКИХ ПРОДУКТІВ
Демчук Н.І., Александрова А.О.

РОЛЬ І МІСЦЕ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В ПРОЦЕСІ ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТАМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ
Єпіфанова І.М.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОГО РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ
Єременко Д.В.

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ СПОЖИВЧОЮ ПОВЕДІНКОЮ ПІДПРИЄМСТВА У СИСТЕМІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ
Раца О.Б.

 

СЕКЦІЯ 5 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ

НАПРЯМИ ДЕТІНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
Хамига Ю.Я.

Опубліковано: 2019-09-27