Приклад оформлення статті та реферату

УДК 657.1:075.8

Туковський І.І.
кандидат економічних наук,
доцент кафедри менеджменту
Херсонського державного університету
ORCID:
Е-mail:
Жерновська І.В.
кандидат економічних наук,
старший викладач кафедри менеджменту
Херсонського державного університету
ORCID:
Е-mail:

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ І РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Стаття присвячена дослідженню категоріального апарату в галузі забезпечення якості навчання і розвитку персоналу підприємства. Досліджено термінологію, яка використовується для позначення розвитку людських ресурсів на підприємстві – професійне навчання, професійний розвиток, підвищення кваліфікації тощо. Виявлено, що категоріальний апарат в українських наукових дослідженнях та офіційних документах відрізняється від того, який прийнято використовувати на міжнародному рівні.
Ключові слова: оплата праці, заробітна плата, винагорода за працю, плата, правове регулювання оплати праці, працівник, роботодавець.

Туковский И.И., Жерновская И.В. КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПЕРСОНАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ
Статья посвящена исследованию категориального аппарата в области обеспечения качества обучения и развития персонала предприятия. Исследована терминология, которая используется для обозначения развития человеческих ресурсов на предприятии – профессиональное обучение, профессиональное развитие, повышение квалификации и т.п. Выявлено, что категориальный аппарат в украинских научных исследованиях и официальных документах отличается от того, который принято использовать на международном уровне.
Ключевые слова: оплата труда, заработная плата, вознаграждение за труд, плата,правовое регулирование оплаты труда, работник, работодатель.

Tukovskyi Ivan, Zhernovska Iryna. CONCEPTUAL BASES FOR PROVIDING THE QUALITY OF TRAINING AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE’S PERSONNEL 
The article is devoted to the study of the categorical apparatus in the field of providing the quality of training and development of the enterprise’s personnel. The terminology used to denote the development of human resources in the enterprise is researched – vocational training, professional development, increasing of qualification, etc. It is revealed that the categorical apparatus in Ukrainian scientific research and official documents differs from that which is commonly used at the international level. The expediency of using the concept of “learning and development” to denote the qualitative transformation of the human resources of an enterprise has been substantiated. The correlation and special features of the concepts “personnel training” and “personnel development” are investigated. The advantages and risks of investing in the training and development of the company's personnel for all stakeholders: employees of the enterprise, owners of the enterprise, region, country and the world economy as a whole are revealed. Identified specific trends in the financing of training and development programs these trends reveal the dependence of the training budget on the size of the enterprise. The notion of the quality of training and development of the enterprise’s personnel is defined. The process of providing the quality of training and development of the enterprise’s personnel is reviewed from the point of view of basic quality management postulates. Focusing on the characteristics of the quality of services, the main parameters of the quality of training and development of enterprise’s personnel are defined. The principles of quality management in the field of training and development are researched.
Keywords: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment, employee, employer.

Постановка проблеми. Здійснення швидкої та ефективної трансформації соціально-економічних процесів в Україні згідно принципів сталого розвитку на тлі підсилення ролі регіонів є вкрай важливою проблемою.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Поряд з прізвищами учених слід вказувати предмет їх досліджень (до 1 речення). Наприклад, науковою школою таких вчених, як В.П. Кухар, Б.В. Буркинський, М.А. Голубець, Б.М. Данилишин, Л.Г. Руденко, А.Г. Шапар [3] розроблено фундаментальні, теоретико-методологічні засади переходу України до сталого розвитку, який вбачається у збалансованості гуманістичного, соціального, економічного та екологічного розвитку. Концепції, запропоновані О.О. Векличем [9], Ю.І. Самойленком, С.І. Курикіним [5], В.І. Ландиком [2], адаптовані під вертикально-горизонтальну систему державного управління і являють собою деталізований план дій для нижчих щаблів влади з визначеними механізмами та поставленими у кількісному вимірі цілями. Сталий розвиток у регіональному аспекті доліджують представники Львівської школи регіоналістики: М.І. Долішній, С.М. Злупко, П.Ю. Бєлєнький, М.А. Козоріз, В.С. Кравців, Л.Т. Шевчук, Я.О. Побурко [10].
Постановка завдання. На основі викладеного можна сформулювати завдання дослідження, яке полягає в...
Виклад основного матеріалу дослідження.
Висновки з проведеного дослідження. З наведеного вище можна зробити наступні висновки. 


БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:

1. Шевченко Н.Г., Лупан І.В. Моделювання із використанням панельних даних. Наукові записки. Серія «Математичні науки». 2016. Вип. 73. С. 66–79.

REFERENCES:
1. Shevchenko N.H., Lupan I.V. (2016). Modeliuvannia iz vykorystanniam panelnykh danykh [Modeling using panel data]. Naukovi zapysky. Seriia «Matematychni nauky», 73, 66–79. [in Ukrainian]

Tukovskyi Ivan, Zhernovska Iryna
Kherson State University

CONCEPTUAL BASES FOR PROVIDING THE QUALITY OF TRAINING 
AND DEVELOPMENT OF THE ENTERPRISE’S PERSONNEL

The purpose of the article is to improve the system of mortgage crediting of residential real estate in Ukraine. Mortgage lending appeared in Ukraine in the early XVII century, today the actual problem is a small percentage of the banking book long-term mortgage loans, because banks, on the one hand, tend to rotate without the risk of short-term funds, another potential borrower of these loans, unfortunately, is not creditworthy. However, despite the risks, this banking product is a significant factor in the redistribution and accumulation of funds, the transformation of private savings into investment resources, the problem of housing, but also contributes to the stabilization of the economy in the country as a whole. Functioning and the distribution of mortgage capital, the possible financial risks, the interaction of the mortgage market by the financial, investment and monetary Affairs, leads to a certain complexity of the mechanism of functioning of the mortgage market of Ukraine in general. The relevance of this topic not only in the development of the housing market, but also the feasibility studies for the development of this issue. We present an analysis of the institutional environment of mortgage lending residential real estate, which gave an opportunity to identify and define the environment of modern residential real estate market, its relationship with other markets. We present the analysis of the institutional environment of mortgage lending residential real estate which provided the opportunity to identify and define the environment of modern residential real estate market, its relationship with other markets. 
Methodology. The survey is based on institutional structure of the mortgage market that has evolved independently of other structures, independently within country under the influence of specific socio-economic environment and economic policy. 
Results of the survey showed that mortgage lending can be providing the borrower with some free services, such as: long-term deposit on favorable terms, notary services, insurance, discounts on bank services, providing services to the bank and the developer, given appropriate training of the borrower and so forth. 
Practical implications. As practice shows, most need mortgage loans young and wealthy clients. With this purpose, you need also to diversify the types of loans. Young people without significant income, applying for social housing, while the wealthy – for luxury housing and placing home in a prestigious area of the city.
Value/originality. The inclusion of the strategic map to the stages of formation of innovative strategy will increase the efficiency of the financial support of innovation activity, as the management of the enterprise will work out a plan of action under different conditions of the course of innovation activity. In addition, an innovative strategy, especially in terms of financial support for innovation, must be integrated into a system of Balanced Scorecard of the enterprise.