ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: СУТНІСТЬ, СКЛАДНИКИ, МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ

Ключові слова: інтелектуальний капітал, сутність та складники інтелектуального капіталу, оцінювання інтелектуального капіталу, людський капітал, структурний капітал, соціально-репутаційний капітал

Анотація

Статтю присвячено проблемі управління одним із найважливіших і водночас найменш досліджуваних видів капіталу суб’єктів господарювання – інтелектуальним капіталом, який об’єднує його нематеріальні ресурси, об’єкти інтелектуальної власності, можливості та знання і може генерувати інновації, підтримуючи неперервний процес трансформації нових знань у нові товари і послуги. Розкрито сутність, складники, методи оцінювання інтелектуального капіталу, групи кількісних та якісних показників його окремих складників, систему показників оцінювання людського, структурного та соціально-репутаційного капіталу.

Посилання


1. Edvinsson L., Malonic M.S. Intellectual Capital: Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower. Harper Collins, 1997. 240 p.
2. Стюарт Т.А. Интеллектуальный капитал: Новый источник багатства организации. Москва : Поколение, 2007. 366 с.
3. Navarro J., Lopez R., Pena D. Estimation of intellectual capital in the European Union using a knowledge model. Proceedings of Rijeka Faculty of Economics: Journal of Economics and Business. 2011. Vol. 29. P. 109‒132.
4. Понедільчук Т.В. Інтелектуальний капітал: суть та методи оцінки. Ефективна економіка. 2014. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3288.
5. Прокопенко І.В., Босак А.О. Сутність і структура інтелектуального капіталу підприємства. 2016. URL: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/37508/1/12_82-93.pdf.
6. Собко О.М. Інтелектуальний капітал і креація вартості підприємства : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2016. 444 с.
7. Andriesson D. Implementing the KPMG Value Explorer: Critical success factors for applying IC measurement tools. Journal of Intellectual Capital. 2005. № 6(4). P. 474‒488.
8. Волков Д.Л., Гаранина Т.А. Оценивание интеллектуального капитала российских компаний. Научные доклады. 2006. № 22(R). 30 с.
9. Корнілова І.М., Ляшенко Т.В. Методичний інструментарій оцінювання інтелектуального капіталу організації. Формування ринкових відносин в Україні. 2015. № 2. С. 77‒82. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2015_2_21.
10. Michalczuk G. Raportowanie zintegrowane jako innowacyjne narzędzie rachunkowości w budowaniu relacji inwestorskich. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. 2016. № 299. С. 222‒231.
11. Сайкевич М.І. Оцінка інтелектуального капіталу компанії. Аграрна наука, освіта, виробництво: Європейський досвід для України. URL: http://ir.znau.edu.ua/bitstream/123456789/4404/3/Mater_nauk_prakt_konf_2015_658-662.pdf.
12. Pulic A. VAICTM ‒ an аccounting tool for IC management. International Journal of Technology Management. 2000. № 5‒8. Т. 20. Р. 702‒714.
13. Sveiby K.-E. Methods for Measuring Intangible Assets. Updated 27 April 2010. URL: http://www.sveiby.com/articles/IntangibleMethods.htm.
14. Ілляшенко С.М., Голишева Є.О., Колодка А.В. Управління інтелектуальним капіталом підприємства : монографія. Суми : Триторія, 2017. 360 с.
15. Заїка С.О., Грідін О.В. Управління інтелектуальним капіталом як чинник забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка. 2016. Вип. 177. С. 176‒186.
16. Зеліско І.М., Пономаренко Г.Ю. Управління інтелектуальним капіталом підприємств : монографія. Київ, 2015. 280 с.
17. Кушал І., Харьковська Ю. Система управління інтелектуальним капіталом підприємства. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2020. Вип. 2(258). С. 40‒45. URL: http://visnik.snu.edu.ua/index.php/VisnikSNU/article/view/286/263.
18. Літвінов О.С. Теоретичні засади відтворення інтелектуального капіталу підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2018. № 3(67). С. 91‒103.
19. Дерун І.А. Проблеми оцінювання інтелектуального капіталу та його відображення у фінансовій звітності. Актуальні проблеми економіки. 2013. № 6. С. 103‒113.
20. Легенчук С.Ф. Нематеріальні активи та інтелектуальний капітал у бухгалтерському обліку: взаємозв’язок понять. Вісник ЖДТУ. Економічні науки. 2005. № 1(31). С. 131‒137.
21. Mouritsen J., Larsen H.-T. The 2nd wave of knowledge management: The management control of knowledge resources through intellectual capital information. Management accounting research. 2005. V. 16(3). P. 371‒394.
22. Jarugowa A. Rachunkowość i zarządzanie kapitałem intelektualnym. Gdańsk, ODDK / J& Fijałkowska, 2002. 116 с.
23. Базилевич В.Д., Ільїн В.В. Інтелектуальна власність: креативи метафізичного пошуку. Київ : Знання-Прес, 2008. 687 с.
24. Derun I. The Essence of Intellectual Capital in Economics and Accounting. Management Theory and Studies for Rural Business and Infrastructure Development. 2013. № 4. P. 498–511. URL: http://mts.asu.lt/mtsrbid/article/view/339
25. The International Integrated Reporting Framework. URL: https://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2021/01/InternationalIntegratedReportingFramework.pdf.
26. Bombiak E. Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa-kluczowy majątek współczesnych organizacji. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu przyrodniczo-humanistycznego w siedlcach. 2013. № 96. Seria: Administracja i Zarządzanie. S. 71‒86.
27. Коефіцієнт Тобіна. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Коефіцієнт_Тобіна.
28. Фінансова звітність акціонерного товариства «Львівська кондитерська фабрика «Світоч» за 2020 р. URL: https://www.nestle.ua/sites/g/files/pydnoa316/files/2021-05/АТ%20ЛКФ%20Світоч_Фінансова%20звітність%20за%202020рік%20зі%20Звітом%20незалежного%20аудитора.pdf.
29. Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт) ПрАТ «КПМГ Аудит» за 2020 р. URL: https://clarity-project.info/edr/31032100/finances?current_jear=2020.
30. Gogan L.-M., Draghici A. A model to evaluate the intellectual capital. URL: https://reaser.eu/RePec/rse/wpaper/R6_8_Gogan_p101-110.pdf.
31. Партин Г.О., Загородній А.Г., Заяць Н.І. Соціально-репутаційний капітал підприємства: сутність, складові, оцінювання. Вісник аграрної науки Причорномор’я. 2019. Вип. 1(101). С. 10–17.
32. Michalak J. Kapitał intelektualny – trendy w pomiarze, prezentacji i badaniach. Współczesne nurty badawcze w rachunkowości. Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 2012. S. 151‒177.
Опубліковано
2022-03-30
Сторінки
30-41
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ