ПОТРЕБИ У МІЖСЕКТОРНОМУ ПАРТНЕРСТВІ ГРОМАД РЕГІОНУ

Ключові слова: міжсекторне співробітництво, партнерство, органи місцевого самоврядування, громадські організації, бізнесові структури

Анотація

Основною метою статті є аналізування потреб у міжсекторному співробітництві в регіоні. Тобто йдеться про співпрацю органів місцевого самоврядування, бізнес-структур та громадського сектору (громадських організацій). Окремо кожний із секторів зазвичай активний у власній сфері діяльності, але, співпрацюючи в партнерстві, вони виступають досить дієвим інструментом у регіональному розвитку. Сьогодні нестача бюджетного фінансування у громадах призводить до необхідності розгляду такої співпраці, як міжсекторне партнерство, оскільки завдяки йому можна мобілізувати більший обсяг ресурсів, здійснювати обмін досвідом, тим самим розширювати свої знання за межі своїх організацій тощо. Важливим у дослідженні було те, що ми включили оцінку соціального опитування суб’єктів міжсекторного партнерства в Закарпатській області, яке було спрямоване на з'ясування основних причин і вигід, що спонукають до такої співпраці, а також виявлення ресурсів, які готові вкладати суб’єкти для досягнення поставлених спільних цілей. Досить суттєвим було дізнатися, що найбільш важливим убачають у такій співпраці партнери.

Посилання


1. Друкер П.Ф. Задачи менеджмента в XXI веке / пер. с англ. Москва, 2001. 272 с.
2. Waddock S. Building Successful Social Partnership. Sloan Management Review. 1988. № 4. Vol. 29. Р. 20.
3. Геєць В.М. Суспільство, держава, економіка: феноменологія взаємодії та розвитку : монографія / НАН України. Інститут економіки та прогнозування НАН України. Київ, 2009. 864 с.
4. Слюсаренко В.Є. Теоретичні основи розвитку інституту тристороннього партнерства держави – бізнесу – «третього сектору». Вісник ДонНУ. Серія В «Економіка і право» . 2015. Вип. 1. С. 328–332.
5. Колот А.М., Павловська О.В. Соціальне партнерство як інструмент формування консолідованої соціальної відповідальності: теоретичні засади. Социальная экономика. 2013. № 1. С. 81–90. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/se_2013_1_10.
6. Слюсаренко В.Є. Формування механізму тристороннього партнерства держави, бізнесу та громадських інституцій. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Механізми взаємодії суб’єктів економічних відносин у транскордонному просторі : збірник наукових праць НАН України. Львів, 2014. С. 141–149.
7. Kačírková Mária Partnersta a spolupraca medzi sektormi. Ekonomický ústav SAV. Bratislava, 2007. URL: http://www.ekonom.sav.sk/uploads/journals/WP05.pdf.
8. John J Forrer, James Edwin, Eric Boyer Managing Cross-Sector Collaboration. URL: https://www.td.org/magazines/the-public-manager/managing-cross-sector-collaboration.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
57-65
Розділ
СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА