КОНЦЕПТУАЛЬНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ЛЮДИНИ: ЕВОЛЮЦІЯ РОЗВИТКУ

Ключові слова: людина, економічна людина, модель «економічної людини», соціологічної людини

Анотація

У статті розглянуто еволюцію формування підходів до визначення сутності людини в економіці. Охарактеризовано теоретичні засади концепції «економічної людини» та показано її відповідність сучасним процесам. Проаналізовано сприйняття моделі «економічної людини» в економічному дискурсі. Порівняльне аналізування поглядів різних економічних шкіл на місце і роль людини в економіці дає можливість стверджувати те, що економічна людина розглядалася не як фактичний суб’єкт, який володіє волею, приймає конкретні господарські рішення, а як пасивний носій тієї чи іншої соціальної ролі. Лише в останні роки з’явилася низка праць економістів, соціологів, філософів, у яких людина економічна розглядається як сукупність економічних потреб, цілей індивіда та розкривається у суперечливій єдності людини, працівника як основного елемента системи продуктивних сил та суб’єкта економічних відносин.

Посилання


1. Вебер М. Соціологія. Загальноісторичні аналізи. Політика / пер. з нім. О. Погорілого. Київ, 1998. 534 с. ISBN 966-500-091-8. URL: http://izbornyk.org.ua/weber/wbs.htm (дата звернення: 12.11.2021).
2. Рикардо Д. Сочинения / перевод под редакцией, члена-корреспондента Академии наук СССР М.Н. Смит. Москва : Государственное издательство политической литературы, 1955. Т. 1. 358 с.
3. Кейнс Дж.М. Общая теория занятости, процента и денег / пер. с англ. Москва : Прогресс, 1978. 495 с.
4. Артеменко Л.Б. «Людина економічна» та її еволюція. Матеріали ХХ наукової конференції ТНТУ ім. І. Пулюя. 2017. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22193/2/NKTNTU_2017_Artemenko_L_B-Economik_human_and_210-211.pdf (дата звернення: 14.11.2021).
5. Маршалл А. Основы экономической науки / пер. с англ. В.И. Бомкина, В.Т. Рысина, Р.И. Столпера ; предисл. Дж.М. Кейнса. Москва : Эксмо, 2007. 832 с.
6. Мизес Л. Социализм. Экономический и социологический анализ / перевод с англ. Б. Пинскера. Москва, 1994. 416 c.
7. Милль Дж.С. Основы политической экономии / пер. с англ. Дж.С. Милля ; общ. ред. А.Г. Милейковского ; вступ. ст. А.Г. Милейковского, Ю.Б. Кочеврина. Москва : Прогресс, 1980. Т. 1. 494 с.
8. Смит А. Теория нравственных чувств / вступ. ст. Б.В. Мееровского ; подгот. текста, коммент. А.Ф. Грязнова. Москва : Республика, 1997. 351 с.
9. Тобин Дж. Теорема о «невидимой руке» должна быть модифицирована / пер. з англ. А. Некипелова, Р. Гринберга. Российский экономический журнал. 2002. № 3. С. 42–45.
10. Хайек Ф.А. Дорога к рабству / пер. с англ. Москва : Новое издательство, 2005. 264 с.
11. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм, демократия / предисл. В.С. Автономова ; пер. с нем. В.С. Автономова, М.С. Любского, А.Ю. Чепуренко ; пер. с англ. В.С. Автономова и др. Москва : Эксмо, 2007. 864 с.
12. Brunner K. and Meckling W. H. The Perception of Man and the Conception of Government. Journal of Money, Credit, and Banking. 1977. February. P. 60–85.
13. Lindenberg S. An Assessment of the Political Economy. Sociological Theory. 1985. Spring. № 1. P. 99–103.
Опубліковано
2021-12-20
Сторінки
5-11
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ