НЕРІВНІСТЬ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ: ОСОБЛИВОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОВЕДІНКИ ДОМОГОСПОДАРСТВ

Ключові слова: нерівність доходів, економічна поведінка, рівень добробуту, коефіцієнт Джині, крива Лоренца

Анотація

Виявлено особливості економічної поведінки домогосподарств на основі дослідження нерівності та статистичного аналізування їх доходів і витрат за період 2014-2019 років. На основі методів економіко-математичної статистики проаналізовано диференціацію населення за рівнем середньодушових еквівалентних доходів за 2019 рік, розраховано коефіцієнт Джині. За допомогою графічно-варіаційного методу побудована крива концентрації Лоренца. Розрахований коефіцієнт Джині для економіки України у 2019 році складає 23,50% та означає, що наявний помірний рівень нерівності в країні. Аналізування статистики доходів та витрат домогосподарств надає інформацію про низький рівень життя населення, оскільки основними джерелами формування грошових доходів домогосподарств є оплата праці, пенсії, стипендії, соціальні допомоги, а найбільш вагомою статтею витрат залишаються витрати на продукти харчування. Економічна поведінка домогосподарств, що випливає з поточного рівня життя населення, структури його ресурсів і витрат, визначається як пасивна та характеризується пристосуванством, конформізмом та терплячістю населення до умов їх існування, що заважає активному розвитку соціально-економічної системи та зміни економічного мислення населення. Крива Лоренца підтверджує низький рівень диференціації населення в Україні, але зважаючи на високу долю бідного населення в країні є потреба удосконалення методики збору та формування статистичної інформації.

Посилання


1. Колот А.М., Герасименко О.О. Соціальна нерівність доходів: глобальний вимір. Економічна теорія. 2017. № 4. С. 76–107. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecte_2017_4_7
2. Реворт Кейт. Економіка пончика. Як економісти ХХІ століття бачать світ / пер.з англ. Дмитро Кожедуб. Київ : Наш формат, 2019. 296 с.
3. За рамками уровня доходов и средних показателей сегодняшнего дня: неравенство в человеком развитии в ХХІ веке: доклад о человеческом развитии 2019. URL: http://www.hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_ru.pdf
4. Проект WID.WORLD та вимірювання економічної нерівності. Частина 1. URL: https://wir2018.wid.world/part-1.html
5. Аджемоґлу Д. Чому нації занепадають / Дарон Аджемоґлу, Джеймс Робінсон ; пер. з англ. Олександра Дем’янчука. 2-ге вид., випр. Київ : Наш формат, 2017. 440 с.
6. Агийон Ф. Экономический рост, неравенство и глобализация: теория, история и политическая практика / Филипп Агийон, Джеффри Уильямсон ; пер. с англ. Юлии Набатовой. Москва : Издательский дом «Дело» РАНХиГС, 2015. 288 с.
7. Мартен Д. Метаморфози світу: Соціологія глобалізації / Домінік Мартен, Жан-Люк Мецжер, Філіп П’єр ; пер. з франц. Євгена Марічева. Київ : Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2005. 302 с.
8. Колот А.М., Герасименко О.О. Новітні глобальні тенденції у сфері зайнятості і доходів та їх вплив на соціальну нерівність. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2018. № 1. С. 8–35. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/stvttp_2018_1_3
9. Лібанова Е.М. Нерівність в українському суспільств. Економіка України. 2014. № 3 (628). C. 4–19.
10. Надточій А.О., Смаглюк А.А. Нерівність в українському суспільстві: підходи до явища, оцінка масштабів, наслідки, пропозиції. Теорія та практика державного управління. 2020. № 2(69). С. 113–123. doi: 10.34213/tp.20.02.14. URL: http://tpdu.journal.kharkiv.ua/index.php/tpdu/article/view/184/163
11. Клевчік Л.Л. Соціальна нерівність як основна диспропорція в суспільстві. Економіка та держава. 2019. № 4. С. 48–51. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.4.48. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/4_2019/10.pdf
12. Україна у цифрах в 2019. Статистичний збірник. Київ, 2020. 46 с. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/07/zb_Ukraine%20in%20figures_u.pdf
13. Населення та міграція / Демографічна та соціальна статистика Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua
14. Індекс людського розвитку. Україна. 2019. URL: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/UKR
15. Сидорова А.В., Анісімова Г.В., Масич Л.О., Шамілева Л.Л. та інші. Практикум зі статистики : Навчальний посібник. Донецьк : Каштан, 2014. 284 с. (вид. 2-ге, перероб. та доповн.)
16. Gini coefficient of equivalised disposable income – EU-SILC survey (ilc_di12). Database. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/web/income-and-living-conditions/data/database
17. Закон України Про прожитковий мінімум / від 15.07.1999 № 966-XIV (rada.gov.ua).
18. Про Рекомендації парламентських слухань на тему: «Проблеми формування прожиткового мінімуму в Україні»: проєкт Постанови Верховної Ради України від 21.01.2020 р. No 2789. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/DI01243A.html.
19. Доходи та умови життя / Демографічна та соціальна статистика. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/virdg.htm
20. Самооцінка домогосподарствами України рівня своїх доходів (за даними вибіркового опитування домогосподарств, проведеного у січні 2020 року) Статистичний збірник. Державна служба статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2020/zb/08/zb_sdrsd.pdf
21. Петрушина Т.О. Социально-экономическое поведение населения Украины в условиях институциональных перемен. Київ : Институт социологии НАН Украины, 2008. 544 с.
22. Семке Н.М. Проблеми соціально-економічної нерівності в Україні. Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: 8 Актуальні проблеми розвитку українського суспільства. 2020. № 1. С. 5–8. doi: 10.20998/2227-6890.2020.1.01. URL: http://aprus.khpi.edu.ua/article/view/2227-6890.2020.1.01/221320
Опубліковано
2021-06-25
Сторінки
5-11
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІЧНА ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ