ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ СИСТЕМ МЕНЕДЖМЕНТУ ЯКОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ-СУБ’ЄКТАХ ЗЕД

Ключові слова: якість, управління якістю, система менеджменту якості, міжнародні стандарти якості, сертифікація, конкурентоспроможність підприємства

Анотація

Статтю присвячено вивченню проблем формування систем менеджменту якості на підприємствах-суб’єктах зовнішньоекономічної діяльності. Розкрито сутність понять «якість» та узагальнено категорію «управління якістю діяльності підприємства». Охарактеризовано сучасні системи менеджменту якості підприємницьких структур, зокрема: систему управління якістю ISO 9001, систему управління безпечністю харчових продуктів ISO 22000, систему екологічного керування ISO 14001 та систему управління безпекою та гігієною праці OHSAS 18001. Відстежено досвід світових лідерів щодо формування систем менеджменту якості, а саме Сполучених Штатів Америки, Японії та європейських країн. Простежено динаміку розвитку процесів сертифікації якості бізнес-одиниць, зокрема за кількістю отриманих сертифікатів якості групи ISO у 2013-2019 роках в Україні. В результаті, узагальнено проблеми, які виникають у вітчизняних підприємств-суб’єктів ЗЕД під час формування систем управління якістю, а також наведено рекомендації щодо їх вирішення.

Посилання


Заплотинський Б.А., Тупкало В.М. Управління якістю. Навчально-методичний посібник. Київ : ННІМП ДУТ, 2015. 168 с.
Мишко О.В. Управління якістю – запорука підвищення конкурентоспроможності продукції. Економіка. Фінанси. Право. 2014. № 3. С. 41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecfipr_2014_3_12 (дата звернення: 21.10.2020).
Данченко О.Б. Бєлова О.І., Сафар Х.М. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємства торгівлі. Вчені записки університету «КРОК». Серія : Економіка. 2019. Вип. 2. С. 169–175. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzuk_2019_2_22 (дата звернення: 21.10.2020).
Безнощенко Н. О. Підвищення якості продукції як чинник зростання конкурентоспроможності машинобудівного підприємства. Вісник соціально-економічних досліджень. 2013. Вип. 4. С. 15–22. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsed_2013_4_4 (дата звернення: 22.10.2020).
Сучасні системи управління якістю, що застосовуються в Україні. Навіщо потрібно впроваджувати? Кому це потрібно? URL: https://www.ormr.gov.ua/news/4986suchasni_sistemi_upravlinnia_iakistiu_shcho_zastosovuiutsia_v_ukraini_navishcho_potribno_vprovadzhuvati_komu_tse_potribno.html (дата звернення: 21.10.2020).
The ISO Survey 2019. URL: https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=18808772&objAction=browse&viewType=1 (дата звернення: 24.10.2020).
Іванілов О.С., Гришко О.А. Актуальні проблеми розвитку системи менеджменту якості промислового підприємства залізничного транспорту. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. №50. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/aktualni-problemi-rozvitku-sistemi-menedzh mentu-yakosti-promislovogo-pidpriemstva-zaliznichnogo-transportu (дата звернення: 24.10.2020).
Опубліковано
2020-12-24
Сторінки
41-45
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ