ЕКОНОМІЧНІ ТА ПРАВОВІ ПЕРЕДУМОВИ ОБЛІКОВОГО ВІДОБРАЖЕННЯ РЕНТИ

Ключові слова: рентні відносини, рента, рентний ресурс, договір ренти, облік ренти

Анотація

Стаття присвячена уточненню облікового компоненту ренти як економічної категорії, а також визначення правових та економічних передумов бухгалтерського обліку ренти. Встановлено, що згідно чинного законодавства та відсутності прямих заборон, рентні відносини можуть відбуватися: виключно між фізичними особами, виключно між юридичними особами; між юридичною та фізичною особами. Правильно побудований процес ідентифікації ренти містить ряд економічних важелів впливу на виробництво, за допомогою яких забезпечується співпраця між окремими ланками й учасниками виробничо-комерційного процесу, а також стимулювання процесу удосконалення технологій і підвищення ефективності використання ресурсів. Встановлено, що правовими підставами обліку результатів рентних відносин є: ідентифікація суб’єкта, якому належить об’єкт (рентоутворюючий фактор (ресурс)) та суб’єкта, який використовує об’єкт (рентоутворюючий фактор (ресурс)); регламентація механізму реалізації рентних відносин; правова підстава для розрахунків за рентоутворюючий фактор (ресурс), договор ренти, або інший правовий акт, що урегульовує рентні відносини.

Посилання


Данилишин Б.М. Соціальні пріоритети економічного розвитку. Економіка. Управління. Інновації. 2009. №1.
Трофимова В.В. Концепція сталого розвитку як основа постіндустріальних моделей розвитку. Інвестиції: практика та досвід. 2010. №8. С. 33–37.
Геєць В.М., Шинкарук Л.В., Артьомова Т.І. та ін. Структурні зміни та економічний розвиток України : монографія ; за ред. д-ра екон. наук Л.В. Шинкарук; НАН України, Ін-т екон. та прогнозув. Київ, 2011. 696 с.
Аверкина М.Ф., Андрєєва Н.М., Балджи М.Д., Веклич О.О. та ін. Сталий розвиток – ХХІ століття: управління, технології, моделі : колективна монографія. НАН України, ДУ «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку НАН України»; НТТУ «Київський політехнічний інститут»; Вища економіко-гуманітарна школа; Міжнародна асоціація сталого розвитку / за наук. ред. проф. Хлобистова Є.В. Черкаси : видавець Чабаненко Ю.А., 2014. 540 с.
Жук В.М. Бухгалтерський облік: шляхи вирішення проблем практики і науки: монографія. Київ : ННЦ «Інститут аграрної економіки», 2012. 454 с.
Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні стійкого розвитку економіки : монографія. Житомир : ЖДТУ, 2010. 440 с.
Здан (Мельник) С.І Проблеми відображення рентного доходу промислових підприємств в бухгалтерському обліку. Міжнародний збірник наукових праць. 2011. Випуск 1(19). С. 178–183.
Остапчук Т.П. Земельна рента в системі бухгалтерського обліку. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського. 2012. № 3 (55). С. 376–382.
Матюха В.В. Плата за користування надрами як основний елемент економічного механізму управління вітчизняним фондом надр. Механізм регулювання економіки. 2013. №1. С. 54–60.
Занько Б.М. Бухгалтерський облік як джерело інформації для обчислення рентної плати за користування надрами. Збалансоване природокористування. 2016. №4. С. 18–22.
Параскевич Л.В. Проблеми обліку фінансового результату промислового підприємства. URL: www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/sre/2010_1/123.pdf
Боднар О.В. Рента в системі вартісних концепцій. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія Економічні науки. 2017. Випуск 23. С. 65–69.
Гуровська Т.В. Теорія ренти: історія та сучасність. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2011. Т. 1. №6. С. 7–11.
Двігун А.О. Рентна політика та її роль у реалізації фінансової стратегії держави. Світ фінансів. 2008. Вип. 3. С. 73–77.
Мещеров В.А. Современные рентные отношения: теория, методология и практика хозяйствования. Москва : Экон. науки, 2006. 312 с.
Зельднер А.Г., Ваславская И.Ю., Южелевский В.К. Государство и экономика: Факторы роста : монография. РАН, Ин-т экономики. Москва : Наука, 2003. 214 с.
Мошенець О.В. Еволюція рентних відносин: від класичної школи до теорії суспільного вибору. Агросвіт. 2009. №7. С. 41–44.
Економічний словник. За редакцією П.І. Багрія, С.І. Дорогунцова. Головна редакція Української радянської енциклопедії Академії наук Радянської РСР. Київ, 1973. 622 с.
Аномалії в цивільному праві України : навч.-практ. посібник / [відп. ред. Р.А. Майданик]. Київ : Юстініан, 2007. 912 с.
Базилевич В.Д., Базилевич К.С., Баластрик Л.О. Макроекономіка : Підручник. За ред. В.Д. Базилевича. 4-те вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2008. 743 с.
Економічний енциклопедичний словник: У 2 т. Т. 2 / за ред. С.В. Мочерного. Львів : Світ, 2006. 568 с.
Захарчук О.А. Рентний характер платежів за ресурси. Економіка та держава. 2011. №3. С. 89–91.
Зайчук О.В., Копиленко О.Л., Оніщенко Н.М. та ін. Сучасна правова енциклопедія / за заг. ред. О.В. Зайчука ; Ін-т законодавства Верхов. Ради України. Київ : Юрінком Інтер, 2009. 384 с.
Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Россия – 2050: стратегия инновационного прорыва. Москва : Экономика, 2004. 632 с.
Шерстюкова К. Перерозподіл природно-ресурсної ренти в національній економіці : автореф. дис… канд. екон. наук. за спеціальністю 08.00.03. Київ, 2017. 20 с.
Конвенція між Урядом України і Урядом Федеративної Республіки Бразилія про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи (ст. 18) м. Києві 16 січня 2002 року. URL: www.zakon.rada.gov.ua.
Угода між Україною і Республікою Таджикистан про уникнення подвійного оподаткування та попередження ухилення від сплати податків на доходи і капітал (ст. 18) м. Ялта, 7 вересня 2002 року. URL: www.zakon.rada.gov.ua.
Гражевська А. Структура та характерні ознаки системи сучасних рентних відносин. Вісник національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2015. №11 (176). С. 13–16.
Цивільний кодекс України : Коментар; [за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.М. Калітенка]. Одеса : Юридична література, 2004. 1110 с.
Цивільне право України : курс лекцій: у 6-ти т. / Р.Б. Шишка [керівник авт. кол.], Є. О. Мічурін та ін.; [за заг. ред. Р.Б. Шишки]. Харків : Еспада, 2006. Т. 5. Кн. 2. Договірне право: Ч. 1. Загальні положення та договори на передачу майна у власність. С. 281–307.
Суханов Е.А. Гражданское право: в 4-х т.. 3-е изд., перераб. и доп. Москва : Волтерс Клувер, 2005. Том 3: Обязательственное право. 800 с.
Білоусов Ю.В., Лозінська С.В., Русу С.Д. та ін. Цивільне право України : навч. посібник / [за ред. Р.О. Стефанчука]. Київ : Прецедент, 2005. 448 с.
Балюк В.М. Суттєві умови договору ренти. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpkhnpu/Pravo/2008_10/Balyuk.pdf.
Посполітак В. В, Ханик-Посполітак Р.Ю. Актуальні питання договору ренти. Наукові записки. Том 103. Юридичні науки. 2010. С. 85–90.
Апанасюк М.П. Договір ренти : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: спец. 12.00.03. Національний університет внутрішніх справ. Харків, 2004. 15 с.
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
83-90
Розділ
СЕКЦІЯ 5 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ