ІНТЕГРАЦІЙНА ОЦІНКА РИЗИКІВ УКРАЇНСЬКОГО РИНКУ ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ

Ключові слова: іпотека, іпотечне кредитування, ризики іпотечного ринку, раціональні та ірраціональні ризики

Анотація

Стаття присвячена дослідженню підходів до класифікації ризиків на ринку іпотечного кредитування України. Встановлено наявність взаємодоповнюючих поглядів на систематизацію ризиків, що дозволило запропонувати новий ракурс класифікації – розподіл ризиків іпотечного кредитування на раціональні та ірраціональні. Виокремлено найбільш вагомі ризики українського ринку іпотечного кредитування: кредитний ризик, інвестиційний ризик, інституційний ризик, інфляційний ризик, ризик незавершеного будівництва. Запропоновано авторська методика розрахунку інтегрального показника оцінки ризиків на ринку іпотечних кредитів через множення відносних коефіцієнтів (відношення показників національного ринку до відповідних показників європейського ринку).

Посилання


Внукова Н.М., Внукова Н.М., Бажанов О.Є. Іпотечний ринок: теорія та практика. Харків : ВД Інжек, 2008. 192 с.
Євтух О.Т. Іпотечний механізм ефективного використання і розвитку нерухомості : автореф. дис. докт. екон. наук : 08.04.01. Київ, 2002. 32 с.
Звіт НБУ 2019 «Про фінансову стабільність». URL: https://www.bank.gov.ua (дата звернення: 10.01.2020).
Любунь О.С., Кірєєв О.І., Денисенко М.П. Іпотечне кредитування : навчальний посібник. Київ : Центр навчальної літератури, 2005. 392 с.
Кірізлєєва А.С. Іпотечне кредитування банками України у сучасній економіці : монографія. Донецьк : НАН України, Ін-т економіки і промисловості, 2008. 236 с.
Манжос С.Б., Носенко М.С. Наукові підходи до визначення та класифікації ризиків іпотечного кредитування під заставу нерухомості виробничого призначення. Наука й економіка. 2013. № 3 (31). С. 192–198.
Непомнящий О. Аналіз стану державного регулювання житлового будівництва в Україні. URL: http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-4/doc/3/01.pdf (дата звернення: 10.01.2020).
Офіційний сайт Finance UA. Як не потрапити в пастку ненадійних забудовників. URL: https://news.finance.ua/ua/news/-/410463/yak-ne-potrapyty-v-pastku-nenadijnyh-zabudovnykiv (дата звернення: 10.01.2020).
Рев’юк Н.В. Іпотека як господарсько-правова конструкція залучення інвестицій в економіку: теорія та практика її застосування. Харків : Кроссроуд, 2007. 172 с.
Рейтинг Doing Business. URL: https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings (дата звернення: 10.01.2020).
Сазонець Л.І. Національна система іпотечного кредитування. Суми : Довкілля, 2006. 114 с.
Світовий рейтинг інвестиційної привабливості. URL: https://www.bdo.global/en-gb/insights/bdo-germany/bdo-international-business-compass-2018 (дата звернення: 10.01.2020).
World economic outlook (International Monetary Fund). URL: https://www.imf.org/en/Publications/WEO (дата звернення: 10.01.2020).
Опубліковано
2020-10-09
Сторінки
39-43
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ