ОЦІНКА РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИХ КОМПАНІЙ

  • Л.П. Шаповал
  • К.Д Кудлай
Ключові слова: страхова компанія, страхова діяльність, методи оцінки, рентабельність, прибуток, рейтинг

Анотація

Визначено місце та значення рентабельності як визначального індикатора оцінки ефективності діяльності страхової компанії. Обґрунтовано методи оцінки рентабельності та чинники, що впливають на неї. Розглянуто основні показники діяльності ТОП-5 страхових компаній вітчизняного ринку. Проведено оцінку показників рентабельності страхових компаній. Визначено сильні та слабкі місця в управлінні власними ресурсами компаній. На основі отриманих результатів розрахунку запропоновано рейтинг страхових компаній за показниками рентабельності, що дасть змогу об’єктивно приймати рішення щодо ефективності діяльності компаній на страховому ринку. Запропоновано напрями поліпшення системи менеджменту і підвищення прибутковості компаній.

Посилання


1. Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг : Закон України від 12.07.2001 № 2664-III / Верховна Рада України. URL : http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2664-14 (дата звернення: 14.04.2020).
2. Баранова В.О. Фінансовий потенціал страховика. Економіст. 2012. № 8. С. 70–72.
3. Галасюк О.В. Теоретичні засади та структура формування фінансових ресурсів страхової компанії. Фінансова система України. 2009. № 11. С. 219–224.
4. Говорушко Т.А., Стецюк В.М., Толстенко О.Ю. Управління фінансовою діяльністю страхової компанії з метою забезпечення її ефективного розвитку : монографія. Київ, 2013. 168 с.
5. Рахман М., Мангушев Д.В. Структурний аналіз фінансового потенціалу страхових послуг України. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3025 (дата звернення: 14.04.2020).
6. Шаповал Л.П., Колотій Ю. Фінансове моделювання управління грошовими потоками страхової компанії. Інститут бухгалтерського обліку, контроль та аналіз в умовах глобалізації. 2019. № 1–2. С. 142–196.
7. Підсумки діяльності страхових компаній за 2017 рік. URL: https://forinsurer.com/files/file00602 (дата звернення: 14.04.2020).
8. Підсумки діяльності страхових компаній за 2018 рік. URL: https://forinsurer.com/files/file00634 (дата звернення: 14.04.2020).
9. Підсумки діяльності страхових компаній за 2019 рік. URL: https://forinsurer.com/files/file00654 (дата звернення: 14.04.2020).
Опубліковано
2020-07-03
Сторінки
81-86
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ