ПОДАННЯ ТА РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ФІНАНСОВІ АКТИВИ У ФІНАНСОВІЙ ЗВІТНОСТІ

Ключові слова: концептуальні основи фінансової звітності, мета складання фінансової звітності, міжнародні стандарти фінансової звітності, примітки, розкриття інформації, фінансова звітність, фінансовий актив

Анотація

У статті досліджено положення міжнародних стандартів фінансової звітності та вимоги вітчизняної нормативно-правової бази до подання та розкриття обліково-аналітичної інформації про фінансові активи. Проаналізовано та доведено існування суперечностей під час визначення кола заінтересованих сторін, які спираються на фінансову звітність для прийняття обґрунтованих управлінських рішень за інвестиціями, наданими суб’єкту господарювання. Проведено порівняльний аналіз міжнародних і вітчизняних вимог до структури та змісту інформації про фінансові активи, яка подається у фінансовій звітності. Доведено, що вітчизняні вимоги суттєво відрізняються від принципів, які застосовуються у міжнародній практиці, що, як наслідок, істотно впливає на якість формування інформації про фінансові активи та її трактування користувачами на основі фінансової звітності, зокрема приміток. Визначено, що міжнародна та вітчизняна облікова практика стикається із суттєвою неузгодженістю щодо подання інформації про фінансові активи у формах фінансової звітності й примітках, що містять стислий виклад облікових політик та інші пояснення.

Посилання


1. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність : Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-XIV / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14 (дата звернення: 12.11.2019).
2. Про Примітки до річної фінансової звітності : Наказ Міністерства фінансів України від 29 листопада 2000 р. № 302 / Верховна Рада України. URL: https://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0904-00 (дата звернення: 11.11.2019).
3. Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 р. № 73 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 10.11.2019).
4. Концептуальна основа фінансової звітності : Міжнародний документ від 01.09.2010 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (дата звернення: 02.11.2019).
5. Міжнародний стандарт фінансової звітності (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» : Міжнародний документ від 01 січня 1975 р. / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/929_013 (дата звернення: 04.11.2019).
6. Міжнародний стандарт фінансової звітності (IFRS) 9 «Фінансові інструменти» : Міжнародний документ від 24 червня 2014 р. / Верховна Рада України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/929_016 (дата звернення: 01.11.2019).
7. Голов С.Ф. МСФЗ у форматі Мінфіну. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 4. С. 3–8.
8. Каменська Т.О. Філософія складання фінансової звітності: як було та як буде. Бухгалтерський облік і аудит. 2013. № 2. С. 3–7.
9. Король С.Я. Зацікавлені і заінтересовані сторони як учасники економічних процесів. Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики : мат. VІІ міжн. наук.-прак. конф., м. Одеса, 14–15 вересня 2018 р. Одеса, 2018. С. 227–229.
10. Маренич Т.Г. Проблеми розкриття інформації у примітках до фінансової звітності. Актуальні проблеми інноваційної економіки. 2016. № 1. С. 54–59.
11. Орлова В.К., Кафка С.М. Концептуальні основи складання фінансової звітності за міжнародними стандартами. Сталий розвиток економіки. 2013. № 3. С. 245–250.
12. Харламова О.В. Принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності за МСФЗ: проблеми термінологічної формалізації. Бізнес Інформ. 2015. № 7. С. 218–222
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
115-119
Розділ
СЕКЦІЯ 7 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ