ОЦІНЮВАННЯ РОЛІ ЕКОЛОГІЧНОГО ОПОДАТКУВАННЯ В ЗАБЕЗПЕЧЕННІ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ НА ЗАСАДАХ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Ключові слова: екологічна безпека, економічна безпека, енергетична безпека, національна безпека, сталий розвиток, екологічні податки

Анотація

Стаття присвячена оцінці впливу параметрів екологічного оподаткування на складові системи національної безпеки. Згідно з Концепцією національної безпеки та Концепцією сталого розвитку обрано три найбільш важливих на сьогодні складових національної безпеки. У статті досліджено термінологію, яка використовується для позначення даних складових національної безпеки – екологічної, енергетичної та економічної безпеки, як основних компонентів сталого розвитку держави. Показано їх взаємозв’язок та взаємовплив, як основних складових структури національної безпеки. Виявлено інструменти екологічного оподаткування, які здатні впливати на будь-яку з представлених систем безпеки. Сформовано систему показників кожного з видів безпеки, на які держава може впливати через індикатори екологічного оподаткування. За допомогою панельного регресійного аналізу оцінено вплив параметрів екологічних податків на показники кожного виду безпеки. 

Посилання


1. Environmental tax revenues. Eurostat. URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=env_ac_tax&lang=en. (дата звернення: 20.10.2019).
2. Environmental tax statistics. Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Environmental_tax_statistics (дата звернення: 18.10.2019).
3. World Development Indicators. The World Bank. URL: http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=world-development-indicators. (дата звернення: 09.10.2019).
4. Чернова Н.Л. Система моделей оцінки і аналізу економічної безпеки регіону. Вісник ДНУ. Розділ «Економіка: проблеми теорії і практики». 2016. № 162. С. 96–103.
5. Клебанова Т.С., Чумак Н.Л. Оцінка рівня економічної безпеки регіонів України. Перспектива. 2010. № 1. С. 9–11.
6. Про національну безпеку України: Закон України від 21.06.2018 р. № 2469-VIII. Офіційний вісник України. 2018. № 55. Ст. 1903.
7. Про Стратегію національної безпеки України: Указ Президента України від 6 травня 2015 року від 26.05.2015 р. № 287/2015/ Президент України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/287/2015. (дата звернення: 12.10.2019).
Опубліковано
2019-12-25
Сторінки
82-86
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА