УДОСКОНАЛЕННЯ МЕТОДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОБЛІКУ ПАЛЬНОГО НА ПІДПРИЄМСТВІ

Ключові слова: облік пального, талони на пальне, паливні картки, чек РРО, реєстри аналітичного обліку, розрахункові операції

Анотація

Сьогодні значного поширення набуло придбання пального по талонах і паливних картках. Отже, у бухгалтерському обліку, крім пального, необхідно відображати талони та паливні картки. Метою статті є вдосконалення документального забезпечення та уточнення методичних засад бухгалтерського обліку пального, придбаного підприємством по талонах та паливних картках. Виявлено, що момент передачі підприємству – покупцю талонів і паливних карток права власності на пальне впливає на порядок його обліку. Проаналізовано проблемні аспекти документального оформлення операцій із придбання та оприбуткування пального по талонах і паливних картках. Запропоновано форму Журналу обліку наявності та руху талонів і паливних карток, який дає можливість відображати усі операції (надходження, видача, повернення) з талонами та паливними картками в одному реєстрі. Розкрито альтернативний варіант оформлення оприбуткування пального на основі Акта про приймання матеріалів, оформленого приймальною комісією та затвердженого керівником підприємства. Подані у статті рекомендації допоможуть бухгалтерам правильно організувати облік таких активів, а виявлені проблеми є приводом до поглиблення наукових пошуків їх вирішення.

Посилання


1. Гойсюк Л.В. Оцінка інвестиційного проекту виробництва біодизельного пального. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2014. Вип. 4. С. 121–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vsna_ekon_2014_4_27 (дата звернення: 10.09.2019).
2. Голуб Г.А., Чуба В.В. Оцінка витрат пального при застосуванні дизельного біопалива. Механізація і електрифікація сільського господарства. 2014. Вип. 99(2). С. 76–83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mesg_2014_99(2)__10 (дата звернення: 10.09.2019).
3. Інструкція про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій : Наказ Міністерства фінансів України від 30.11.1999 № 291. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99 (дата звернення: 10.09.2019).
4. Кирилюк Б.Л. Проблеми обліку запасів у дисертаціях українських дослідників. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Серія «Бухгалтерський облік, контроль і аналіз». 2013. Вип. 3. С. 98–113.
5. Мурашко Т. Придбання пального за картками. Офіційно про податки. 9 грудня 2016. № 46(903). URL: http://www.visnuk.com.ua/ru/publication/100003579-pridbannya-palnogo-za-kartkami (дата звернення: 08.09.2019).
6. Ольховик О. Заправляємося за талонами і паливними картками: що в обліку? Податки та бухгалтерський облік. 2019. № 64(2292). С. 10–13.
7. Особливості списання ПММ за талонами. Інтерактивна бухгалтерія. 2018. № 85. Редакція документа від 5 травня 2018 р. URL: https://interbuh.com.ua/ua/documents/oneanalytics/8402 (дата звернення: 07.09.2019).
8. Пігош В.А. Трансформація бухгалтерського обліку запасів в умовах гармонізації облікової системи державного сектору економіки до міжнародних стандартів. Облік і фінанси. 2014. № 4(66). С. 54–63. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2014_4_10 (дата звернення: 10.09.2019).
9. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 (дата звернення: 10.09.2019).
10. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку : Наказ Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95 (дата звернення: 10.09.2019).
11. Правдюк Н.Л. Облікове забезпечення управління виробництвом біологічного палива. Облік і фінанси. 2016. № 1(71). С. 74–82.
12. Примаченко О.Л. Облік і аналіз витрат машинно-тракторного парку (на прикладі аграрних підприємств Київської області) : автореф. дис. … к.е.н. : спец. 08.06.04 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит». Київ : Київський національний економічний університет, 2004. 25 с.
13. Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг : Закон України від 06.07.1995 № 265/95-ВР. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/265/95-вр (дата звернення: 05.09.2019).
14. Прядка Н.М. Визнання запасів в обліку установ сектору державного управління. Облік і фінанси. 2013. № 4(62). С. 71–74.
15. Щодо заправляння автомобілів на АЗС по талонах та обігу таких документів : Лист Міністерства палива та енергетики України від 16.02.2010 № 08/31-264. URL: https://law.dt-kt.com/lyst-ministerstva-palyva-ta-energety/ (дата звернення: 10.09.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
111-118
Розділ
СЕКЦІЯ 5 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ