ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАННЯ ТА ОЦІНКИ РИЗИКУ ДЛЯ ЙОГО ВІДОБРАЖЕННЯ В ОБЛІКУ

Ключові слова: ризик, невизначеність, імовірність, ризик-менеджмент, оцінка, управління

Анотація

У статті розкриваються характеристика ризиків, підходи до їх класифікації та можливість удосконалення для потреб обліку, аналізу, відображення у звітності для оптимізації системи управління та результатів діяльності. У процесі дослідження сутності ризиків акцентується увага на необхідності трактування ризику не просто як одного з негативних чинників впливу на процес господарювання, результатом якого є збиток, а як чинника, що може забезпечити неплановано високий прибуток, нові перспективи розвитку та співпраці. Оскільки до завершення ризикової операції достовірно визначити результат неможливо, виникає необхідність оцінки усіх ризикових чинників та невизначеностей, характерних для господарської операції або процесу в цілому. Особлива увага звертається на необхідність оцінки різних видів ризику як одного з основних чинників впливу на фінансові результати.

Посилання


1. Атамас П.Й., Атамас О.П., Крамаренко Г.О. Роль бухгалтерського обліку в управлінні ризиками підприємництва. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 60–69.
2. Бланк И.А. Управление финансовыми рисками. Киев : Ника-Центр, 2005. 600 с.
3. Вигівська І.М., Грабчук І.Л., Зеленіна О.О. Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємницькими ризиками. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. Вип. 1(31). С. 70–79.
4. Вигівська І.М. Підприємницькі ризики як особливий вид фактів господарської діяльності. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2011. № 4. С. 45–48.
5. Вітлінський В.В, Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві : монографія. Київ : КНЕУ, 2004. 480 с.
6. Георгієва Н.І. Бухгалтерський облік заходів управління ризиками діяльності підприємств. Вісник ЖДТУ. 2010. № 3(53). С. 57–61.
7. Гнилицька Л.В. Інформаційне забезпечення ризиками підприємницької діяльності: обліковий аспект. Економічні інновації. 2014. № 57. С. 88–100.
8. Дерун І.А. Ідентифікація ризиків в системі бухгалтерського обліку підприємства. Економічний часопис – ХХІ. 2016. № 159(5–6). С. 97–100.
9. Донець Л.І. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.
10. Економічні ризики: фінансово-обліково-аналітичний аспекти : монографія / за ред. д.е.н., проф. З.В. Гуцайлюка. Тернопіль : ТНТУ ім. І. Пулюя, 2011. 200 с.
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
101-105
Розділ
СЕКЦІЯ 5 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ