ПОДАТКОВА ПОЛІТИКА Й ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА СУБ’ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ: ТЕОРЕТИКО-АНАЛІТИЧНИЙ ТА РЕГУЛЯТОРНИЙ АСПЕКТИ

  • А.С. Колєсніченко
Ключові слова: облікова політика, податкова політика, управлінська система, регулювання, нормативно-правове забезпечення

Анотація

Досліджено сутність понять «податкова політика» та «облікова політика» у науковому дискурсі, що дало змогу співставити їхні сутнісні характеристики й обґрунтувати взаємозалежність цих категорій, визначити єдині принципи в контексті системи управління, які виступають монолітним методологічним підґрунтям під час формування політики податкового менеджменту й забезпечення дієвості облікового механізму. Проаналізовано теоретичні, методичні й регуляторні аспекти за практичної реалізації облікової та податкової політик, що сприятиме більшій ідентифікації теоретико-методичних засад облікового й податкового обліку для ефективного господарювання. Обґрунтовано, що підходи до формування податкової політики за окремими аспектами системи податкового планування на практиці часто носять багаторівневий характер.

Посилання


1. Загальні вимоги до фінансової звітності: НП(С)БО 1. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 11.02.2019).
2. Береза С.Л. Облікова політика в системі податкового обліку як елемент оптимізації оподаткування. Вісник ЖДТУ. 2007. № 2(40). С. 6–14.
3. Обліково-податкова політика підприємств. Головбух. 2015. URL: https://www.golovbukh.ua/article/6248-qqq-15-m2-17-02-2015-oblkovo-podatkova-poltika-pdprimstv (дата звернення: 11.02.2019).
4. Дема Д.І., Шевчук І.В., Мартинюк Г.П. Податковий менеджмент : навчальний посібник. Київ : Алерта, 2017. С. 256.
5. Клевець В. Облікова політика підприємства: фінансовий, управлінський та податковий аспекти. Аграрна економіка. 2013. Т. 6. № 3–4. С. 38–42.
6. Кравченко І.Ю. Управління податковими платежами підприємства: теоретичний аспект. 2009. URL: http://ena.lp.edu.ua/bitstream/ntb/2710/1/14.pdf (дата звернення: 11.02.2019).
7. Борисова О.В., Малых Н.И. Корпоративные финансы : учебник и практикум для академического бакалавриата. М. : Юрайт, 2015. С. 651.
8. Кузьменко Г.І. Облікова політика підприємства як один з інструментів оптимізації оподаткування. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки. 2010. Вип. 18(2). С. 123–129.
9. Микитенко Т.В. Облікова податкова політика, її формування й удосконалення. Вісник ЖДТУ. 2003. № 4(26). С. 156–158.
10. Сухарева Л.О., Сухарев П.М., Глущенко Я.І. Податкове планування в системі управління підприємством : монографія. Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. С. 209.
11. Чорна Л., Семенюта В. Особливості формування облікової політики в умовах реформування бухгалтерського обліку. Матеріали Всеукраїнської студентської конференції «Облік і аудит: теорія, практика, перспективи», 25–26 травня 2001 р. Мелітополь, 2001. С. 33–34.
12. Щиборщ К. Об основных аспектах учетной политики российских предприятий. Аудитор. 1999. № 9. С. 3–9.
Щирба М. Принципи та етапи облікової політики підприємства. Світ фінансів. 2007. № 4. С. 135–143.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
144-149
Розділ
СЕКЦІЯ 6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ