ДЕТЕРМІНАНТИ ТА ПРИЧИНИ НЕОБХІДНОСТІ РОЗВИТКУ ОБЛІКОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ

  • В.П. Гринь
Ключові слова: детермінанти, облікове забезпечення, стратегічне управління, стратегічний облік, стратегічна звітність, соціальне середовище

Анотація

Статтю присвячено дослідженню детермінант та причин, які зумовлюють необхідність удосконалення облікового забезпечення системи стратегічного управління. Розкрито порядок взаємодії між детермінантами розвитку бухгалтерського обліку та соціальним середовищем. Висвітлено взаємозв’язок між системою стратегічного управління та обліковою системою підприємства в контексті детермінант її розвитку. Виділено та обґрунтовано загальні напрями подальшого вдосконалення облікової системи відповідно до потреб суб’єктів стратегічного управління.

Посилання


1. Бруханський Р.Ф. Облік і аналіз у системі стратегічного менеджменту аграрного підприємництва : монографія. Тернопіль : ТНЕУ, 2014. 384 с.
2. Вакун О.В. Теоретичні аспекти стратегічної бухгалтерської звітності підприємства. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2015. Вип. 3(33). С. 19–29.
3. Голов С.Ф. Бухгалтерський облік в Україні: аналіз стану та перспективи розвитку : монографія. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 522 с.
4. Голуб Н.О. Облік та контроль у системі стратегічного управління. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2(4). С. 59–65.
5. Гуцайлюк З.В. Прогнозний (стратегічний) облік і сучасні проблеми розвитку теорії бухгалтерського обліку. Бухгалтерський облік і аудит. 2006. № 2. С. 14–19.
6. Єршова Н.Ю. Розвиток інструментарію для реалізації прогностичної функції стратегічного управлінського обліку в управлінні підприємствами. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 2. С. 694–701.
7. Криштопа І.І. Побудова стратегічного обліку об’єднаного бізнесу : дис. … д.е.н. : спец. 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності)» ; КНЕУ ім. В. Гетьмана. Київ, 2016. 578 с.
8. Кузь В.І. Побудова інформаційної системи в контексті реалізації функцій стратегічного управління. Вісник Одеського національного університету. Серія «Економіка». 2016. Т. 21. Вип. 5. С. 191–195.
9. Кундря-Висоцька О.П. Змістовні характеристики стратегічної парадигми обліку. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2010. № 3. Ч. 2. С. 137–139.
10. Мэтьюс М.Р., Перера М.Х.Б. Теория бухгалтерского учета : учебник ; пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова, И.А. Смирновой. Москва : Аудит, ЮНИТИ, 1999. 663 с.
11. Мюллер Г., Гернон Х., Миик Г. Учет: международная перспектива. Москва : Финансы и статистика. 1996. 136 с.
12. Пилипенко А.А. Організація обліково-аналітичного забезпечення стратегічного розвитку підприємства: наукове видання. Харків : ХНЕУ, 2007. 276 с.
13. Плікус І.Й. Стратегічний облік як інструмент стратегічного управління підприємством. Вісник Української академії банківської справи. 2002. № 12. С. 94–95.
14. Семанюк В.З. Облік для стратегічного управління: проблеми теоретичної концептуалізації. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 722. С. 236–241.
15. Фатенок-Ткачук А.О., Замойська К.П. Стратегічний облік у системі управління підприємством. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2012. № 721. С. 241–245.
16. Шайкан А.В. Бухгалтерський облік у прийнятті управлінських стратегічних рішень : монографія. Київ : КНЕУ, 2009. 303 с.
17. Choi F.D.S., Meek G.K. International accounting ; 7-th еdition. Prentice Hall, 2011. 476 p.
18. Nobes C., Parker R. Comparative international accounting ; 9-th еdition. Pearson Education Limited, 2006. 576 p.
19. Saudagaran Sh.M. International Accounting: A User Perspective. CCH, 2009. 269 p.
20. Sunder Sh. Minding our manners: Accounting as social norms. The British Accounting Review. 2005. Vol. 37. P. 367–387.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
139-144
Розділ
СЕКЦІЯ 6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ