ПРОБЛЕМИ ОБЛІКУ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ НА ПІДПРИЄМСТВІ ТА НАПРЯМИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

  • І.С. Варламова
Ключові слова: витрати праці, заробітна плата, інфляція, контроль, напрями вдосконалення, облік, підприємство, продуктивність

Анотація

Статтю присвячено проблемам обліку заробітної плати на підприємстві та визначенню ключових напрямів його вдосконалення. Проаналізовано зміну індексу реальної заробітної плати та індексу інфляції в Україні за період 2010–2018 рр. Розглянуто сутність заробітної плати з погляду двох суб’єктів: для працівника заробітна плата - це головна стаття його особистого доходу, засіб відтворення та підвищення добробуту, а для роботодавця заробітна плата - це значна частина витрат, які входять до собівартості продукції. Виокремлено функції заробітної плати як регулятора відносин між працівником та роботодавцем. Обґрунтовано, що облік заробітної плати на підприємстві має бути організований так, щоб сприяти підвищенню продуктивності праці та повному використанню робочого часу. Визначено, що одним із дієвих напрямів удосконалення системи та механізму оплати праці є підвищення матеріальної та нематеріальної зацікавленості, тобто застосовування інструментів матеріального заохочення.

Посилання


1. Бутинець Ф.Ф., Петренко Н.І. Аудит: стан і тенденції розвитку в Україні та світі. Житомир : ЖДТУ, 2003. 408 с.
2. Лишиленко О. Бухгалтерський облік розрахунків за виплатами працівникам. Бухгалтерський облік та аудит. 2004. № 12. С. 2930.
3. Ткаченко Н. Узагальнення методичних підходів до організації обліку оплати праці. Україна: аспекти праці. 2001. № 5. С. 31–36.
4. Кадацька А., Пономаренко О. Удосконалення обліку оплати праці в сучасних умовах. URL: http://www.rusnauka.com/34_NIEK_2012/Economics/74744.doc.htm (дата звернення: 16.10.2018).
5. Безбатько О., Манакіна В. Удосконалення системи оплати праці: проблеми та шляхи вирішення. Довідник економіста. 2007. № 12. С. 70–74.
6. Покатаєва О., Кошулинська Г. Шляхи вдосконалення системи оплати праці на підприємстві. Держава та регіони. Серія «Економіка та підприємництво». 2010. № 3. С. 139–141.
7. Кошик В. Автоматизація обліку праці та заробітної плати на сучасному етапі. Економічний дискурс. 2014. Вип. 2. С. 342–344.
8. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 № 322-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=322-08 (дата звернення: 16.10.2018).
9. Міністерство фінансів України. Індекс реальної заробітної плати та індекс інфляції. URL: https://index.minfin.com.ua/ua/economy/index (дата звернення: 16.10.2018).
10. Кундря-Висоцька О.П. Організація обліку. Київ : Алерта, 2007. 223 с.
11. Островерха Р.Е. Організація обліку. Київ : Центр навчальної літератури, 2012. 568 с.
12. Лишиленко О.В. Бухгалтерський облік. Київ : Центр навчальної літератури, 2009. 679 с.
13. Садовніков О.А., Сировой Г.В. Сучасні проблеми обліку розрахунків з оплати праці та удосконалення їх шляхів. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2011. № 8(162). Ч. 1. С. 76–83.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
135-139
Розділ
СЕКЦІЯ 6 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ