ВПЛИВ ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИХ ЗМІН НА ФІСКАЛЬНЕ СТИМУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНИХ СУБ’ЄКТІВ

  • В.Ю. Худолей
  • А.В. Гречко
Ключові слова: інституціональні зміни, децентралізація, фіскальна децентралізація, фіскальне стимулювання, розвиток, делегування, регіон

Анотація

У статті встановлено вплив інституціональних змін на фіскальне стимулювання розвитку регіональних суб’єктів. З’ясовано, що практика державного управління у розвинутих країнах світу показує високу ефективність використання фіскальних стимулів як інструментів забезпечення розвитку окремих регіонів. Однією з основних рис, притаманних фіскальним стимулам, є сконцентрованість впливу, що виявляється у чіткій спрямованості стимулу відповідно до економічного змісту інструменту, у який він вмонтований. Установлено, що в основі децентралізації лежить процес делегування, тобто передачі повноважень на нижчі рівні, що дає змогу забезпечити зростання ефективності використання бюджетних коштів за рахунок надання необхідного рівня самостійності у прийнятті рішень про розподіл бюджетних ресурсів згідно з потребами місцевого населення.

Посилання


1. Детермінанти розвитку національного господарства : монографія / М.В. Шашина та ін. ; за заг. ред. П.В. Круша. Київ : НТУУ «КПІ», 2014. 276 с.
2. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наукова доповідь / за ред. І.О. Луніної. Київ : Ін.-т екон. та прогнозув. НАН України, 2016. 70 с.
3. Роман В.Ф. Особливості децентралізації та деконцентрації влади: теоретичний аспект. Ефективність державного управління. 2014. Вип. 38. С. 92–98.
4. Савчук Н. Фіскальний федералізм та перспективи його адаптації до українських реалій. Світ фінансів. 2014. № 1. С. 78–88.
5. Слободянюк Н.О., Коніна М.О. Проблеми формування дохідної частини місцевих бюджетів в умовах фінансової децентралізації. Економіка і суспільство. 2016. № 2. С. 611–616.
6. Трещов М. Децентралізація як засіб ресурсної самодостатності територіальних громад: теоретичний аспект. Державне управління та місцеве самоврядування. 2015. № 2. С. 60–69.
7. Тульчинський Р.В. Децентралізація як детермінанта становлення нового регіоналізму в Україні. Вісник Одеського національного університету. Економіка. 2017. Т. 22. Вип. 12(65). С. 208–211.
8. Sozioökonomische und rechtliche Faktoren der sozialen Entwicklung unter den Bedingungen der Globalisierung : kollektive Monographie in 2 Bänden, B. 1. Shioda GmbH, Steyr, Austria, 2018. Р. 302.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
121-124
Розділ
СЕКЦІЯ 4 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА