ПРИЧИННО-НАСЛІДКОВІ ЗВ’ЯЗКИ ІСНУВАННЯ ПЕРЕШКОД ДІЯЛЬНОСТІ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В ПРОЦЕСІ СУБ’ЄКТНИХ ВЗАЄМОВІДНОСИН

  • В.Ю. Стрілець
Ключові слова: малий бізнес, мале підприємництво, забезпечення розвитку, перешкоди бізнесу, нейронні мережі

Анотація

 Статтю присвячено дослідженню зв’язку між існуючими перешкодами розвитку суб’єктів малого підприємництва та специфікою їхніх суб’єктних взаємовідносин.  Узагальнено погляди вчених на актуальні проблеми у сфері малого підприємництва, що заважають веденню бізнесу та є бар’єром для подальшого розвитку. Проведено аналіз тенденцій змін в експертній оцінці перешкод розвитку малого підприємництва України в 2016–2018 рр. Побудовано матрицю інтегрування перешкод розвитку малого бізнесу із суб’єктами взаємовідносин, візуалізація якої дала змогу встановити нерівномірність впливу суб’єктів на формування та подолання існуючих бар’єрів малого бізнесу. Визначено актуальність використання нейронних мереж у проведенні градації впливу суб’єктів на створення та подолання визначених перешкод. Визначено, що отримані результати є основою для побудови науково-методичного конструкту дослідження процесу забезпечення розвитку малого підприємництва, оскільки дають змогу визначити векторність досліджень.

Посилання


1. Balatskyi I., Strilec V., Frolov S. Foresight technologies in financial provision of small business in Ukraine. Problems and Perspectives in Management. 2017. № 15(1–1). Р. 200–209. URL: http://dx.doi.org/10.21511/ppm.15(1-1).2017.07 (дата звернення: 10.01.2019).
2. Боцьора Л.О. Фінансовий механізм розвитку малого підприємництва в Україні : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.08. Львів, 2015. 20 с.
3. Домбровський В.С. Фінансове забезпечення функціонування і розвитку суб’єктів підприємництва малого бізнесу на регіональному рівні : дис. ... канд. екон. наук : 08.04.01. Суми, 2006. 216 с.
4. Єпіфанова М.І., Маковецька О.А. Основні аспекти розвитку малого бізнесу в Україні. 2009. № 1(31). С. 211–215.
5. Квартальний моніторинг перешкод у розвитку МСП. Інформаційний бюлетень USAID. 2018. № 9. 11 с. URL: http://www.ier.com.ua/ua/sme_development/Newsletters_LEV?pid=5965 (дата звернення: 10.01.2019).
6. Курников Д.С., Петров С.А. Иcпользование нейронных сетей в экономике. Juvenis scientia. 2017. № 6. С. 10–12.
7. Сєдая А.В. Нейронні мережі як засіб дослідження фінансової діяльності автотранспортних підприємств. Збірник наукових праць НТУ. 2011. № 24(1). С. 389–392.
8. Тимченко О.І. Проблеми та перспективи розвитку малого підприємництва. Ефективна економіка. 2015. № 6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4135 03.07.2016 (дата звернення: 10.01.2019).
9. Фещенко С.С. Сучасні проблеми розвитку бізнесу в Україні. Управління розвитком. 2014. № 2. С. 13–16.
10. Харинович-Яворська Д.О. Застосування нейромережевих технологій для прогнозування конкурентної стратегії торговельних підприємств. Интернаука. Серия «Экономические науки». 2017. № 2(2). C. 25–30.
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
36-40
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ