ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТРАКТУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МОЛОДІ НА РИНКУ ПРАЦІ

  • В.І. Приймак
  • Н.В. Міщук
Ключові слова: конкуренція, конкурентоспроможність, конкурентні переваги, молодь, ринок праці

Анотація

У статті розглянуто підходи науковців до трактування конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Запропоновано власне визначення понять «конкурентоспроможність молодої людини» і «конкурентоспроможність молоді на ринку праці певної територіальної одиниці». Подано етапи формування конкурентоспроможності молоді на ринку праці. Досліджено чинники, які впливають на цю конкурентоспроможність, та її складові.

Посилання

1. Петрова І. Сегментація ринку праці та процес його регулювання: автореф. дис. … докт. екон. наук. Київ: Рада по вивченню продуктивних сил України, 1998. 34 с.
2. Семикіна М., Голбанос С. Конкурентоспроможність молоді на регіональному ринку праці в умовах системної кризи. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. 2015. Вип. 27. С. 28–35.
3. Грішнова О., Самарцева А. Молоді спеціалісти на ринку праці: проблеми конкурентоспроможності та працевлаштування. Економіка та управління. 2013. № 2. С. 49–54.
4. Кримова М. Оцінка конкурентоспроможності молодих фахівців з економічною освітою на ринку праці України. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 2. С. 53–64.
5. Дідківська О. Компетентісна модель конкурентоспроможності випускників навчальних закладів системи професійної освіти. Демографія та соціальна економіка. 2015. № 2. С. 231–242.
6. Васильева А. Конкурентоспособность организации и ее человеческий капитал. URL: http://www.sbmt.bsu.by/Data_RUS/ContBlocks/01112/Vasiljeva.pdf.
7. Сотникова С., Маслов Е., Глазырин С. Управление конкурентоспособностью персонала. Новосибирск: изд-во НГУЭУ, 2006. 245 с.
8. Мирненко В., Миценко И., Дьяченко О. Трактование объекта конкурентоспособности человеческого ресурса на рынке труда в современных условиях. Наукові праці КНТУ. Економічні науки. 2010. Вип. 17. URL: http://www.kntu.kr.ua/doc/zb_17_ekon/stat_17/05.pdf.
9. Пляшко О. Забезпечення конкурентоспроможності людських ресурсів у національній економіці: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.03; Національний університет водного господарства і природокористування. Рівне, 2016. 237 с.
10. Янченко Е. Конкурентоспособность человеческих ресурсов в системе трудовых отношений современного общества. Вестник Томского государственного университета. 2001. № 2 (343). С. 163–169.
11. Портер М. Конкуренция / пер. с англ. Москва: Вильямс, 2005. 608 с.
12. Ковтун Н. Формування конкурентних переваг людських ресурсів у національній економіці. Бізнес Інформ. 2014. № 4. С. 29–34.
13. Безтелесна Л., Пляшко О. Теоретичні основи трактування потенційної та реальної конкурентоспроможності людських ресурсів. Формування ринкової економіки: зб. наук. пр. Праця в ХХІ столітті: новітні тенденції, соціальний вимір, інноваційний розвиток: спецвипуск. Т. 1. Київ: КНЕУ, 2012. С. 93–103.
14. Семів Л. Регіональна політика: людський вимір. Львів: ІРД НАН України, 2004. 392 с.
15. About the Youth Programme. URL: http://www.unesco.org/new/en/social-and-humansciences/themes/youth/aboutyouth.
16. Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні: Закон України від 5 лютого 1993 р. № 2998-XII. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2998-12.
17. Конкурентоспроможність робочої сили в системі соціально-трудових відносин: моногр. / Д. Богиня, Г. Куліков, Л. Лісогор, Л. Томіліна, І. Нестеренко. Київ: Ін-т економіки НАН України, 2003. 213 с.
18. Леган І. Конкурентність молоді на ринку праці: шляхи забезпечення та напрями підвищення: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.07; Ін-т демографії і соціальних досліджень ім. В. Птухи. Київ, 2015. 259 с.
Опубліковано
2019-05-28
Сторінки
52-55
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ