ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОННИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ОЦІНКИ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ ЗА СПРАВЕДЛИВОЮ ВАРТІСТЮ

  • Є.В. Слуцький
Ключові слова: основні засоби, активний ринок, справедлива вартість, електронні майданчики, оцінка, переоцінка

Анотація

Статтю присвячено систематизації господарських операції для кожного етапу життєвого циклу основних засобів, документування яких відбувається за справедливою вартістю. Виокремлено переваги і недоліки кожного з наявних підходів до оцінки за справедливою вартістю. Вибрано найбільш прийнятний підхід для дослідження. Розглянуто функціонування електронних майданчиків в Україні, класифікацію активів за їх моральним і фізичним станом. Складено алгоритм оцінки за справедливою вартістю на електронних майданчиках. Визначено преваги нового інструменту оцінки за справедливою вартістю на підставі інформації, отриманої з електронних майданчиків та центральної бази даних системи «Прозоро».

Посилання

1. Пасенко В. Вибір оцінки при первісному визнанні біологічних активів. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 36(3). С. 44–48. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpchdtu_2014_36(3)__10.
2. Куцик В.І., Явтуховська І.В. Методи та підходи до оцінки вартості підприємства: теоретичний аспект, проблеми їх використання. Вісник Львівської комерційної академії. Серія економічна. 2015. Вип. 48. С. 82–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlca_ekon_2015_48_16.
3. Безверхий К., Бочуля Т. Методичні рекомендації з оцінки активів і зобов’язань для формування облікової звітності. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 9. С. 15–26. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_9_4.
4. Романів Р. Проблеми застосування у бухгалтерському обліку оцінки за справедливою вартістю та її вплив на світові економічні процеси. Економічний аналіз. 2010. Вип. 6. С. 314–316.
5. Свіцельська В.В. Справедлива вартість у контексті МСФЗ 13 «Оцінка за справедливою вартістю». Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». 2015. № 1. С. 56–62. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vzhdtu_econ_2015_1_10.
6. Аніщенко Г.Ю. Облікові аспекти оцінки майна бюджетних установ. Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва. 2016. Вип. 88(2). С. 116–125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/zhpumus_2016_88(2)__15.
7. Іващенко І.М. Визначення справедливої вартості при перевірці необоротних активів на зменшення корисності. Науковий вісник ХДУ. 2015. № 13. С. 142–145. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/120.pdf.
8. Воронцова А.С., Макаренко І.О. Справедлива вартість необоротних активів: сутність та процедура оцінювання. Молодіжний науковий вісник УАБС НБУ. 2013. № 5.
9. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» від 24 лютого 2016 р. № 166. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/166-2016-%D0%BF.
10. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14.
11. Міжнародний стандарт фінансової звітності 13 «Оцінка справедливої вартості». URL: http://www.minfin.gov.ua/control/publish/article/main?art_id=92410&cat_id=92408.
12. Наказ Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики «Про затвердження та скасування національних класифікаторів» від 11.10.2010 № 457. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/rada/show/v0457609-10.
13. Наказ Мінекономрозвитку «Про затвердження національного класифікатора України ДК 021:2015 та скасування національного класифікатора України ДК 021:2007» від 23.12.2015 № 1749. URL: http://www.me.gov.ua/Documents/Detail?lang=uk-UA&id=a30f6c73-1a28-4f61-8dea-9524bead5f24&title=NakazMinekonomrozvitkuVid23-12-2015-1749-proZatverdzhenniaNatsionalnogoKlasifikatoraUkrainiDk021-2015-TaSkasuvanniaNatsionalnogoKlasifikatoraUkrainiDk021-2007-.
14. Господарський Кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436-IV. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page.
15. Наказ Міністерства оборони України «Про затвердження Інструкції з обліку військового майна у Збройних силах України» від 17.08.2017 № 440. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1192-17.
16. Податковий Кодекс України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/page.
17. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі» від 12.10.2010 № 1202. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1017-10.
18. Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» від 27.04.2000 № 92. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0288-00.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
184-190
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ