ОБЛІК І МІСЦЕ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ У ЗВІТНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Н.М. Гудзенко
  • М.В. Григораш
Ключові слова: фінансовий результат, звітність, прибуток, збиток, доходи, витрати, звітність підприємства, курсові різниці

Анотація

За результатами здійснених теоретичних досліджень розглянуто, уточнено сутність фінансового результату, методику його визначення в обліку та відображення у звітності. Виділено, узагальнено наявні проблеми інформаційного забезпечення процесу управління фінансовими результатами, а також внесено пропозиції щодо їх відображення у звітності. Розкрито необхідність розробки науково обґрунтованих підходів до формування інформації про фінансові результати в бухгалтерському обліку та відображення їх у звітності в умовах її стандартизації.

Посилання

1. Мілько Л.В., Хотенчук Я.А. Облік фінансових результатів підприємства та формування фінансової звітності. Київ: науково-інформаційний центр «Знання», 2013. 320 с.
2. Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності»: Наказ Міністерства фінансів України від 7 лютого 2013 р. Офіційний портал Верховної Ради України. URL: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13.
3. Податковий кодекс України за станом на 7 серпня 2011 р. / Верховна Рада України. офіц. вид. Київ: Парлам. вид-во, 2011. (Бібліотека офіційних видань).
4. Гудзенко Н.М., Козоріз Л.О. Організація обліку фінансових результатів сільськогосподарських підприємств та їх відображення у звітності. 2010. С. 368–370. URL: http://ir.kneu.edu.ua/bitstream/2010/12939/1/368-371.pdf.
5. Сотник Н.С. Облік фінансових результатів діяльності підприємств відповідно для потреб управління. Облік, аналіз і контроль в умовах сучасних концепцій управління економічним потенціалом і ринковою вартістю підприємства: зб. наук. пр. ЖНАЕУ. Т. ІV. Ч. ІI. 2017. C. 108–111.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
158-160
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ