ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОБЛІКУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ

  • І.Д. Бенько
Ключові слова: облік, органи місцевого самоврядування, державний сектор економіки, доходи, видатки

Анотація

У статті розглянуто особливості організації обліку в органах місцевого самоврядування. Сучасне бачення проблем і перспектив організації обліку в органах місцевого самоврядування дає можливість раціонально організовувати їх діяльність. Необхідність комплексних досліджень вказаних питань актуальності не втрачає, оскільки в державному секторі передбачається широкий спектр завдань обліку з наближення його до міжнародних стандартів.

Посилання

1. Бенько І.Д. Особливості діяльності установ державного сектору економіки та їх вплив на організацію обліку. Облік, оподаткування і контроль: теорія та методологія: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Тернопіль, 30 червня 2017 року) / редкол.: Bartosiewicz Sławomir, Henning Dräger, Korzeb Zbigniew та ін. Тернопіль: ТНЕУ, 2017. С. 93–96.
2. Бенько І.Д. Проблемні аспекти організації обліку в установах освіти. Науковий вісник Херсонського державного ун-ту. Серія: Економічні науки. 2017. Вип. 24. С. 114–117.
3. Кириленко О.П. Фінансова незалежність місцевого самоврядування. Фінанси України. 2011. № 1. С. 34–39.
4. Конституція України; редакція від 30 вересня 2016 року. URL: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80.
5. Лучко М.Р., Беньько І.Д. Облік і фінансова звітність за міжнародними стандартами: навч. посіб. Тернопіль: Економічна думка, 2016. 360 с.
6. Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України; редакція від 4 червня 2017 року. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80.
7. Сисюк С.В., Бенько І.Д. Бухгалтерська служба органів місцевого самоврядування: вимоги, особливості створення та функціонування. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного ун-ту. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 36. С. 91–97.
8. Хорунжак Н.М. Модернізація обліку і контролю в бюджетних установах в умовах системної трансформації управління: дис. ... докт. екон. наук: спец. 08.00.09; ТНЕУ. Тернопіль, 2014. 469 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
146-149
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ