ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ В УКРАЇНІ: ЕКСПРЕС-ОГЛЯД НОВАЦІЙ

  • І.Ф. Баланюк
  • Д.І. Шеленко
  • Я.М. Надворняк
Ключові слова: бухгалтерський облік, фінансова звітність, класифікація, підприємство, Міжнародні стандарти фінансової звітності

Анотація

У статті розглянуто окремі елементи законодавчого вдосконалення бухгалтерського обліку та фінансової звітності в Україні. Досліджено питання адаптації бухгалтерського обліку та фінансової звітності України до положень законодавства Європейського Союзу. Наведено особливості обліку для мікропідприємств, малих та середніх підприємств. Здійснено порівняльну класифікацію підприємств для досягнення цілей бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Доведено, що система якісних характеристик облікової інформації сприятиме вирівнянню наявних суперечливих пропозицій, які притаманні сфері обліку, та сприятиме гармонізації національної системи обліку.

Посилання

1. Дергільова Г.С. Проблеми реформування системи бухгалтерського обліку відповідно до МСФЗ. С. 48–55. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/esprstp_2011_2_10.pdf.
2. Озеран В.О., Попітіч Т.В. Нормативно-правове регулювання бухгалтерського обліку у споживчій кооперації. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/Torg_2014_16_23.pdf.
3. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16 липня 1999 р. № 996-ХІV. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
4. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень: Закон України від 5 жовтня 2017 р. № 2164-VІІІ. URL: http://zakon.rada.gov.ua.
5. Надворняк Я.М. Бухгалтерський облік і фінансова звітність в Україні: законодавчі новації. Івано-Франківськ: ІФОЦППК, 2018. 25 с. (Серія «Довідково-інформаційні матеріали»; вип. 118/18).
6. Основні законодавчі новації. URL: http://kmp.ua/uk/terms-of-use.
7. Про затвердження типових форм меморіальних ордерів, інших облікових регістрів суб’єктів державного сектору та порядку їх складання: Наказ Міністерства фінансів України від 8 вересня 2017 р. № 755. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z1416-17.
8. Шеленко Д.І., Ілиняк І.І,, Джигирнюк І.В. Облікова політика як елемент культури бізнесу. Ефективність функціонування сільськогосподарських підприємств: матеріали VІ міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15–19 травня 2017 р). Проблематика 2017 р.: Сільськогосподарські підприємства України в умовах євроінтеграційних процесів Львів: Ліга-Прес, 2017. С. 65-69.
9. Плахтій Т.Ф. Розвиток системи якісних характеристик облікової інформації в Україні. Інноваційна економіка. 2017. № 1–2 [67]. С. 152–159.
10. Золотарьова Я.С., Германчук Г.О. Звітність за міжнародними стандартами: новації у формуванні балансу. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/ecnof_2013_10(3)__44.pdf.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
143-145
Розділ
СЕКЦІЯ 8 БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК, АНАЛІЗ ТА АУДИТ