ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ ІНСТРУМЕНТАМИ РИНКУ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

  • О.В. Смирнова
Ключові слова: ринок фінансових послуг, фінансове посередництво, виконавці фінансових послуг, активні фінансові інструменти, пасивні фінансові інструменти, прийнятність фінансових послуг

Анотація

Проведено системний аналіз ринку фінансових послуг (РФП) з урахуванням сучасних тенденцій. Класифіковано організаційні структури виконавців РФП за категоріями «біржа» та «шоп» для спрощення вибору клієнтом інвестиційного цілеспрямування. Розширено поняття фінансового інструменту виходячи  з його сутності включно до виконавців фінансових послуг. Проаналізовано економічну ситуацію в Україні щодо ринку фінансових послуг виходячи з результатів спеціальної аналітики світових рейтингових агенцій.

Посилання

1. Державне фінансове регулювання економічних перетворень: монографія / І.Я. Чугунов, А.В. Павелко, Т.В. Канєва, та ін.; за заг. ред. А.А. Мазаракі. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 376 с.
2. Інституційна трансформація фінансово-економічної системи України в умовах глобалізації: монографія / В.Р. Сіденко, М.І. Скрипниченко, В.С. Пономаренко, І.Я. Чугунов та ін.; за заг. ред В.Р. Сіденка. Київ: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. 648 с.
3. Nguyet Nguyen Hidden Markov model for stock trading / Nguyen Nguyet. Int. J. Financial Stud. 2018. № 6(2). Р. 36. URL: http://www.mdpi.com/2227-7072/6/2/36.
4. Colin Turfus Quantifying correlation uncertainty risk in credit derivatives pricing/ Turfus Colin. Int. J. Financial Stud. 2018. № 6(2). Р. 39. URL: http://www.mdpi.com/2227-7072/6/2/39.
5. Gregor Matvos,Amit Seru, Rui C.Silva Financial market frictions and diversification. Journal of Financial Economics. 2018.Vol. 127. № 1. P. 21–50.
6. Гарбар Ж.В. Фінансовий ринок: монографія. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. 455 с.
7. Коваленко Ю.М. Фінансовий ринок і ринок фінансових послуг: сутність, сегменти, суб’єкти. Фінанси України. 2013. № 1. С. 101–112.
8. Закон України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг». URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2664-14.
9. Рєзнікова В. Фінансове посередництво: господарсько-правовий аспект. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Юридичні науки. 2011. № 89/11. С. 27–34. URL: http://papers.univ.kiev.ua/jurydychni_nauky/articles/Financial_mediation_economic_and_legal_aspects_19625.pdf.
10. Черкасова С.В. Ринок фінансових послуг: навч. посіб. Львів: Магнолія, 2011. 496 с.
11. Смирнова О.В. Бінарні опціони в системі фінансових інструментів. Інфраструктура ринку. 2017. № 14. С. 307–313. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/55.pdf.
12. Котляр В.Ю., Смірнова О.В. Високоризиковані фінансові ринки: системний погляд. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2016. № 5(92–93). С. 193–201.
13. Угода про партнерство та співробітництво між Україною та Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами. URL: http://www.zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=998_012.
14. Directive 2004/39/EC of the European Parliament and of the Council of 21 April 2004 on markets in financial instruments amending Council Directives 85/611/EEC and 93/6/EEC and Directive 2000/12/EC of the European Parliament and of the Council and Repealing Council Directive 93/22/EEC. URL: http://eur-lex.europa.eu.
15. Глосарій банківської термінології. URL: https://bank.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=123708.
16. Browse Ratings by Practice. URL: https://www.standardandpoors.com/en_EU/web/guest/entity-browse.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
121-125
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ