ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ МІНІМІЗАЦІЯ ОБСЯГІВ УХИЛЕННЯ ВІД ОПОДАТКУВАННЯ

  • О.І. Малюжець
  • І.А. Сисоєнко
  • Д.О. Карлюка
Ключові слова: ухилення від оподаткування, податкові втрати, бюджетні втрати, тіньова економіка, податкове навантаження

Анотація

Стаття присвячена поглибленому дослідженню явища ухилення від оподаткування. У статті проведено аналіз тенденцій збільшення податкових втрат у результаті ухилення від оподаткування в Україні та побудована економіко-математична модель платників податків, органів адміністрування та держави, яка характеризує діяння для максимізації власного прибутку.

Посилання

1. Сідельникова Л.П. Податково-боргові стратегії формування бюджетних ресурсів держави: дис. на здобуття наук. ступеня д-ра екон. наук: спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Л.П. Сідельникова. Тернопіль: ТНЕУ, 2015. 620 с.
2. Іванов Ю.Б. Податковий менеджмент: Підручник / [Ю.Б. Іванов,
А.І. Крисоватий, А.Я. Кізима, В.В. Карпова]. К.: Знання, 2008. 525 с.
3. Постанова Пленуму Верховного Суду України «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів» від 8.10.2004 року № 15 [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/v0015700-04.
4. Баранова В.Г. Податкова система: Навч. посіб. / [В.Г. Баранова,
О.Ю. Дубовик, В.П. Хомутенко та ін..]; [за ред. В.Г. Баранової]. – Одеса: ВМВ, 2014. – 344 с.
5. Луцик А.І. Тіньова економіка та розміри податкових надходжень: діалектика взаємозалежності / А.І. Луцик // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону: наук. зб. / за ред. І.Г. Ткачук. – Ів.-Франківськ: ВДВ ЦІТ Прикарпат. нац. ун-ту ім. В. Стефаника, 2008. – Вип. IV, т. 2. – С. 66-70.
6. Schneider F. Shadow Economies around the World: New Results for 158 Countries over 1991-2015. – 2017. - 50 p.
7. Динаміка податкового навантаження в Україні в контексті реалізації податкової реформи / за ред. Т.І. Єфименко, А.М. Соколовської. – К.: ДННУ «Академія фінансового управління», 2013. – 494 с.
8. Кримінальний кодекс України від 05.04.2001 року № 2341-III [Електронний ресурс] / Офіційний сайт Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2341-14.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
106-109
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ