РОЗВИТОК КАЗНАЧЕЙСЬКОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ БЮДЖЕТІВ

  • Д.А. Ковалевич
Ключові слова: Державна казначейська служба України, казначейське обслуговування бюджетів, доходи, видатки, касове виконання бюджету

Анотація

У статті розкрито основні аспекти казначейського обслуговування бюджетів. Визначено актуальні проблеми в системі казначейства. Обґрунтовано роль і місце казначейства в бюджетному процесі. Проаналізовано касове виконання бюджетів. Обґрунтовано напрями розвитку казначейського обслуговування бюджетів.

Посилання

1. Алєксєєв І. В.Бюджетний механізм і соціально - економічний розвиток регіонів: Монографія. / І. В. Алєксєєв, Г. С. Лопушняк, М. В. Ливдар. Львів : Ліга-Прес, 2014. 248 с.
2.Бюджетний кодекс станом на 1.01 .2018р / Верховна Рада України від 8.07.2010 р. № 2456-VІ. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2542-14
3. Положення про Державну казначейську службу України : Указ Президента України від 15 квітня 2015 р. № 215.
4.Звітність про виконання місцевих бюджетів Чернівецької області за 2016р.
5.Звітність про виконання місцевих бюджетів Чернівецької області за 2017 р.
6.Чугунов І.Я. Бюджетні відносини в системі соціально-економічного розвитку країни: / І.Я. Чугунов. Журнал «Казна» № 6(33). 2014. C. 25–28.
7. Юрій С.І. Казначейська система [Текст]: Підручник – 2-ге вид. змін й доп. / С.І. Юрій, В.І. Стоян, О.С. Даневич. Т.: Карт-бланш, 2006. 818 с.
8. Курганська Е.І. Система казначейства: управління фінансовими ресурсами: монографія /Т.Б. Кублікова, Е.І. Курганська. Одеса: ОНЕУ, 2015. 323 c.
9.Щербань О.Д. Напрями удосконалення формування доходів місцевих бюджетів / О.Д. Щербань // Вісник економіки транспорту і промисловості. – 2013. № 41. С. 74–79.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
99-102
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ