БЮДЖЕТНА ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЯ В УКРАЇНІ: СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

  • А.В. Нечипоренко
  • А.Г. Качула
Ключові слова: бюджетна децентралізація, органи місцевого самоврядування, місцеві бюджети, міжбюджетні трансферти, регіональний розвиток

Анотація

У статті з’ясовано сутність бюджетної децентралізації. Розглянуто переваги і ризики від запровадження бюджетної децентралізації. Проаналізовано показники рівня бюджетної децентралізації в Україні у 20132017 рр. Визначено проблемні аспекти реалізації бюджетної децентралізації на сучасному етапі та запропоновано пріоритетні напрями щодо удосконалення цього процесу.

Посилання

1. Кужелєв М.О. Особливості формування державної фінансової політики в умовах європейської інтеграції України / М.О. Кужелєв, М.О. Житар // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2015. № 2. С. 154–163.
2. Шибаєва Н.В. Складові процесу децентралізації в Україні / Н.В. Шибаєва, Т.О. Бабан // Вісник Харківського національного технічного університету сільського господарства: Економічні науки. Харків: ХНТУСГ, 2016. С. 205–216.
3. Децентралізація та ефективне місцеве самоврядування: навч. посіб. для посадовців місцевих та регіональних органів влади та фахівців з розвитку місцевого самоврядування. К.: ПРООН/ МПВСР. 2007. 269 с.
4. Словник іншомовних слів / Уклад.: С.М. Морозов, Л.М. Шкарлупа. К.: Наукова думка, 2000. 680 с.
5. Нечипоренко А.В. Теоретичні аспекти бюджетної децентралізації місцевого самоврядування в Україні / А.В. Нечипоренко // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2016. Вип. 6(2). С. 122–125.
6. Возняк Г.В. Переваги та ризики бюджетної децентралізації: теоретико-методологічні аспекти / Г.В. Возняк // Проблеми економіки. 2015. № 2. С. 253–257.
7. Кужелєв М.О. Механізм взаємовідносин «центр – регіон» у контексті забезпечення фінансової безпеки регіону / М.О. Кужелєв // Вісник Донецького університету (Серія В. Економіка і право). Донецк: ДонГУ, 2001. № 1. C. 192–196.
8. Луніна І.О. Розвиток бюджетної децентралізації в Україні : наукова доповідь / за ред. д-ра екон. наук І.О. Луніної ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». К., 2016. 70 с.
9. Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: www.minfin.gov.ua.
10. Мороз О.В. Досвід Польщі в рамках реформи децентралізації / О.В. Мороз // Місцеве самоврядування. 2017. № 11. С. 1–5.
11. Возняк Г.В. Бюджетна децентралізація : європейський досвід та перспективи для України / Г.В. Возняк // Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. 2016. Вип. 3. С. 56–62.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
95-98
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ