РОЛЬ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУВАННЯ У ЗМІЦНЕННІ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ АКЦІОНЕРНИХ ТОВАРИСТВ

  • М.М. Забаштанський
  • А.В. Роговий
  • Т.В. Забаштанська
Ключові слова: фінансова безпека, економічна безпека, фінансові ресурси, акціонерні товариства, планування потреби фінансових ресурсів

Анотація

У статті висвітлено сучасні аспекти фінансового планування акціонерних товариств. Доведено вагому роль фінансового планування у зміцненні фінансової безпеки акціонерних товариств. Запропоновано авторський підхід до процесу забезпечення фінансової безпеки акціонерних товариств.

Посилання

1. Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы: учебно-методическое пособие. Москва: Финансы и статистика, 2001. 244 с.
2. Бланк И.А. Управление финансовой безопасностью предприятия. Киев: Эльга, Ника-Центр, 2004. 784 с.
3. Горячева К.С. Механізм управління фінансовою безпекою підприємства: автореф. дис. … канд. екон. наук: спец. 08.06.01; НАУ. Київ, 2006. 17 с.
4. Гудзь О.Е. Финансовая безопасность агроформирований в условиях кризисных деформаций экономического пространства Украины: диагностика экономических возможностей. Российский экономический прогноз. Москва: МФК, 2009.
5. Гукова А.В., Аникина И.Д. Роль финансовой безопасности предприятия в системе его экономической безопасности. Образование и общество. 2006. № 3. С. 98–102.
6. Забаштанський М.М. Концесійні відносини: фінансові детермінанти розвитку в Україні: монографія. Київ: Кондор, 2016. – 382 с.
7. Робсон А.П. Финансовое планирование и контроль. Москва: ИНФРА, 1996. 480 с.
8. Роговий А.В. Економічна безпека: детермінанти забезпечення в умовах циклічності економіки: монографія. Київ: Кондор, 2017. 374 с.
9. Ченг Ф.Л., Финнерти Дж.И. Финансы корпораций: теория, методы и практика. Москва: ИНФРА-М, 2000. 686 с.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
91-94
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ