ДЕРЖАВНА ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

  • Л.В. Боровік
Ключові слова: інвестиційна політика, інвестиційний клімат, інвестиційна привабливість, аграрна галузь, природні ресурси, держава, регіон, підприємство

Анотація

З урахуванням вагомого інвестиційного потенціалу аграрної галузі інвестиційна політика держави скеровує зусилля на створення умов більш ефективного його використання. Поступове зменшення економічних, соціальних та екологічних загроз позитивно впливає на покращення інвестиційного клімату сільського господарства та активізує інвестиційну діяльність товаровиробників.

Посилання

1. Гончаров А.Б. Інвестування: конспект лекцій. Харків: ХДЕУ, 2002. 179 с.
2. Коюда О.П. Державна політика в інвестиційній сфері. Модели управления в рыночной экономике: сб. научн. трудов. Донецк: ДонНУ, 2002. С. 252–256.
3. Сільське господарство України: статистичний збірник. Київ, 2015.
4. Про особисті селянські господарства: Закон України. Відомості Верховної Ради. 2003. № 16. С. 6–13.
5. Особисті підсобні господарства України: аналіз витрат та ефективності виробництва видів сільськогосподарської продукції / за ред. О.М. Шпичака. Київ: ІАЕ, 2001. 236 с.
6. Онищенко О.М. Господарства населення: продуктивність, ефективність, перспективи / відп. ред.: Б.Й. Пасхавер. Київ: Ін-т економіки НАНУ, 2003. 100 с.
7. Білоусова С.В. Теоретико-методологічні основи розвитку інтеграційних процесів в аграрній сфері України: монографія. Херсон: Наддніпряночка, 2009. 289 с.
8. Коденська М.Ю. Інтеграція як фактор активізації інвестиційної діяльності. Економіка АПК. 2006. № 6. С. 24–31.
9. Про інноваційну діяльність: Закон України від 4 липня 2002 року № 40-IV. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua.
10. Про Концепцію науково-технологічного та інноваційного розвитку України: Закон України від 13 липня 1999 року № 916-ХІV. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua.
11. Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні: Закон України від 16 січня 2003 року № 433-IV. URL: http://www.zakon1.rada.gov.ua.
12. Амбросов В.Я., Маренич Т.Г. Великотоварні підприємства як основа впровадження інновацій. Економіка АПК. 2007. № 6. С. 14–19.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
83-86
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ