НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ МІСЬКОГО ПАСАЖИРСЬКОГО ТРАНСПОРТУ ТА МОЖЛИВОСТІ ЇЇ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ

  • В.Ю. Філіппов
Ключові слова: правове регулювання, нормативно-правові засади, міський пасажирський транспорт, система, інноваційний розвиток, нормативно-правові акти

Анотація

У статті розглянуто та проаналізовано нормативно-правові засади регулювання системи міського пасажирського транспорту в Україні. На прикладі загальноєвропейських тенденцій у сфері управління міським транспортом визначено та з'ясовано зміст i значення, а також вплив на функціонування системи транспортної політики. Визначено як основні сучасні проблеми у цій сфері, так і можливості її інноваційного розвитку. Запропоновано шляхи оптимізації правового функціонування міського пасажирського транспорту з урахуванням вітчизняного й зарубіжного досвіду.

Посилання

1. Амоша О.І., Філіппова О.С. Європейський досвід забезпечення ефективного функціонування підприємств міського пасажирського транспорту. Економіка будівництва і міського господарства. 2010. Т. 6. № 4. С. 179–189.
2. Волік В.В. Правове регулювання перевезень міським транспортом на галузевому рівні. Науковий вісник Херсонського державного університету. Економічні науки. 2013. № 4. Т. 1. С. 67–69.
3. Ляшенко О.О. Нормативно-правове регулювання в механізмі державного управління транспортної інфраструктури. Теоретичні та прикладні питання державотворення. 2013. Вип. 12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tppd_2013_12_9. Доступно на 28.03.2018. Назва з екрана.
4. Булгакова І.В., Клепікова О.В. Транспортне право України: підручник. К.: Прецедент, 2011. 344 с.
5. Транспортне право України: навч. посіб. / Е.Ф. Демський, В.К. Гіжевський, С.Е. Демський, А.В. Мілашевич; за заг. ред. В.К. Гіжевського, Е.Ф. Демського. К.: Юрінком Інтер, 2002. 416 с.
6. Bashynska I. Smart-innovations in the urban passenger transport in the context of smart-city concept. Економіка. Фінанси. Право. 2017. № 11/2. С. 4–6.
7. Павлюк А.В. Напрями вдосконалення державного регулювання транспортної системи в регіоні. Теорія та практика державного управління. 2013. № 2. С. 212–219.
8. Гнедіна К.В. Вдосконалення управління муніципальною транспортною системою в контексті сталого розвитку. Економічний простір. 2015. № 93. С. 81–92.
9. Малишко Д.В. Адміністративно-правове регулювання відносин у сфері муніципального транспорту в Україні як проблема досліджень вітчизняних та зарубіжних вчених-правників. Прикарпатський юридичний вісник. 2016. № 6(15). С. 35–41.
10. Напрями удосконалення діяльності міського електротранспорту / Н.В. Доброва, М.М. Осипова, М.С. Нечепуренко. Причорноморські економічні студії. 2017. № 14. С. 58–64.
11. Мороз М.М. Шляхи вдосконалення пасажирських перевезень транспортом загального користування. Збірник наукових праць Кіровоградського національного технічного університету. Техніка в сільськогосподарському виробництві, галузеве машинобудування, автоматизація. 2015. Вип. 28. С. 57–63.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
36-39
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ