ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ РЕГІОНУ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

  • Н.М. Богдан
Ключові слова: інвестиційна привабливість регіону, розвиток регіону, інтегральний індикатор інвестиційної привабливості регіону, іноземні інвестиції, фінансові можливості

Анотація

У статті досліджено методичні та практичні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості на регіональному рівні. Визначено комплекс параметрів формування інвестиційної привабливості регіону. Здійснено оцінювання інтегрального рівня інвестиційної привабливості регіонів України. Досліджено стан інвестиційних можливостей та ділового клімату на регіональному рівні. Доведено взаємозв’язок рівня інвестиційної привабливості та стану ділового клімату, взаємин влади та бізнесу в регіонах України.

Посилання

1. Богдан Н.М. Житлово-будівельний комплекс в системі розвитку регіону: дис. … канд. екон. наук: спец. 08.00.05; Харківська національна академія міського господарства. Харків, 2011. 253 с.
2. Амоша А.И., Дубнина М.В., Качура С.М., Марченко В.В. Регионы Украины: оценка конкурентоспособности. Киев: Экономист, 2005. 357 с.
3. Бланк И.А. Инвестиционный менеджмент. Киев: ИТЕМ ЛТД, 1995. 448 с.
4. Геєць В.М. Інновативно-інноваційний шлях розвитку – модернізаційний проект розвитку української економіки і суспільства ХХI століття. Банківська справа. 2002. № 4. С. 3–32.
5. Герасимчук З.В., Ткачук В.Р. Інвестиційний потенціал регіону: методика оцінки, механізми нарощення: монографія. Луцьк: Надстир’я, 2009. 232 с.
6. Вдович П.І., Дацишин М.Б. Оцінки регіональної інвестиційної політики представниками бізнесу і влади. Інвестиційна політика в Україні на регіональному рівні: економічні есе. Київ: Інститут Реформ, 2003. С. 19–24.
7. Dacyshyn M. The Investment Attractiveness of Ukraine’s Regions. Doing Business with Ukraine. Global Market Briefings. Kogan Page, London, 2002. Р. 321–331.
8. Долішній М.І. Регіональна політика інвестиційно-інноваційного розвитку. Зовнішньоекономічний кур’єр. 2003. № 1. С. 16–19.
9. Пересада А.А. Управління інвестиційним процесом. Київ: Лібра, 2002. 472 с.
10. Побурко Я.О., Пушак Я.Я., Ковний Ю.Є. Тенденції економічного поглинання господарських суб’єктів у промислових територіальних системах: монографія / наук. ред. С.О. Іщук. Львів: НАН України. Ін-т регіональних досліджень, 2008. 97 с.
11. Чумаченко М.Г., Аптекар С.С., Білопольский М.Г. та ін. Інвестиційна політика в Україні: досвід, проблеми, перспективи: монографія. Донецьк: Юго-Восток, ЛТД, 2003. 292 с
12. Сторонянська І.З. Теорія та практика регіонального розвитку: колективна монографія / за заг. ред. К.Ф. Ковальчука, Л.М. Савчук. Дніпро: Герда, 2016. С. 51–65.
13. Про затвердження Методики оцінювання роботи центральних і місцевих органів виконавчої влади щодо залучення інвестицій, здійснення заходів з поліпшення інвестиційного клімату у відповідних галузях
економіки та регіонах і відповідної форми звіту: Наказ Міністерства економіки України від 17 липня 2006 р. № 245. URL: www.me.gov.ua/control/article?art_id.
14. Офіційний сайт РА «Експерт-рейтинг». URL: http://www.expert-rating.com/rus/issledovaniya.
15. Офіційний сайт Держкомстату України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/sestr.htm.
16. Рейтинг інвестиційної привабливості регіонів: доповідь / підготовлено Київським міжнародним інститутом соціології у партнерстві з Інститутом економічних досліджень та політичних
консультацій на замовлення Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України. URL: http://www.ier.com.ua/ua/publications/policy_briefing_series.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
43-51
Розділ
СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА