СУТЬ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ТА ЇХ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА В РЕГІОНІ

  • Л.І. Гальків
  • О.В. Килин
  • Т.П. Яхно
Ключові слова: децентралізація, органи місцевого самоврядування, саморозвиток територіальних громад, стратегічне управління, туристична галузь,, інфраструктурне забезпечення розвитку території, механізми розвитку підприємництва

Анотація

Розглянуто суть децентралізації та її вплив на регіональний розвиток. Визначено шляхи створення сприятливих інвестиційних умов для розвитку підприємництва на різних територіальних рівнях та зміцнення економіки країни. Звернено увагу на місце, роль та приорітети діяльності органів місцевого самоврядування щодо сприяння розвитку підприємництва, розширення виробництва, створення нових робочих місць як складника стимулювання економічного зростання територіальних громад.

Посилання

1. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 р. № 333-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні» // URL: vnrda.gov.ua/2105–rozporiadzhennia-kabinetuministriv-ukrainy-vid-01-04-2014.
2. Теодорович Д.О. Стан і перспективи застосування сучасних механізмів розвитку територій у діяльності органів місцевого самоврядування: туристичний аспект / Д.О. Теодорович // Теорія та практика державного управління. 2013. Вип.4. С. 212–217. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2013_4_35.
3. Зубко Г. Децентралізація – не ціль, а інструмент для регіонального розвитку / Зубко Г. // URL: decentralization.gov.ua/news/200.
4. Біла С.О. Вплив децентралізації на стимулювання економічного зростання територіальних громад в україні / О.С. Біла. URL: irbis-nbuv.gov.ua / cgi-bin/irbis_nbuv / cgiirbis_64.
5. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020»: схвал. указом Президента України від 12.01.2015 № 5/ 15. URL: http://zakon/rada.gov.ua/lows/show/5/2015.
6. Бюджетна децентралізація : життя або смерть великих міст // URL: https: // voxukraine.org / uk/ budget-decentralization-ua
7. Про місце малого та середнього підприємництва в процесах децентралізації // URL: http://www.csi.org.ua/pro-mistse-malogota-serednogo-pidpryyemnytstva-v-protsesah-detsentralizatsiyi.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
56-59
Розділ
СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА