КЛАСТЕРИЗАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ РЕГІОНУ

  • О.А. Зінченко
Ключові слова: ринок праці, соціальні кластери, кластеризація, імідж регіону, активна зайнятість

Анотація

У статті проведено кластеризацію ринку праці Придніпровського економічного регіону за сферою активної зайнятості та технологічним рівнем діяльності. Обґрунтовано, що кластеризація ринку праці виявляє певну соціальну спрямованість розвитку регіону, формування його іміджу. Проаналізовано негативні тенденції на ринку праці, обґрунтовано неоднозначне сприйняття іміджу населенням регіону. Запропоновано заходи популяризацію активної зайнятості в регіоні.

Посилання

1. Головінов О.М. Інноваційна активність і інноваційні процеси в національній економіці. Економіка та держава. 2013. № 6. С. 4–8. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecde_2013_6_3.
2. Напольских Д.Л. Инновационный кластер как фактор модернизации экономики старопромышленного региона. Экономика и право. 2014. № 7–8 (41–42). С. 35–39.
3. Бобровська О.Ю. Кластерно-корпоративна модель управління інноваційним розвитком регіону. Вісник Тернопільського національного економічного університету. 2011. Вип. 4. С. 7–17.
4. Корецький Б.М., Клиновський А.Б. Домінантні напрями управління конкурентоспроможністю регіону на основі кластерізації його економіки. Формування ринкових відносин в Україні. 2008. № 9. С. 124–127.
5. Вітряк Т.Б. Особливості кластерного моделювання регіональних ринків праці України. Ринок праці та зайнятість населення. 2016. № 1. С. 60–65.
6. Пасевич Ю.В. Застосування кластерного аналізу у дослідженні локальних ринків праці Волинської області. Економічна та соціальна географія. 2014. Вип. 2 (70). С. 128–138.
7. Дружиніна В.В. Місцевий ринок праці: умови функціонування, методи та способи забезпечення збалансованості: монографія / наук. ред. В.М. Василенко. Донецьк: Юго-Восток, 2014. 366 с.
8. Україна у цифрах – 2016: статистичний збірник / за заг. ред. І.М. Жук. Київ, 2017. 239 с.
9. Наука, технології та інновації в Дніпропетровській області. URL: http://www.dneprstat.gov.ua/statinfo%202015/ni.
10. Регіони України – 2017: статистичний збірник / за редакцією І.Є. Вернера. Київ: Державна служба статистики України, 2017. 317 с.
11. Оцінка попиту на професії, які затребувані на ринку праці в Україні: дослідження в межах проекту «Економiчне і соцiальне вiдновлення Донбасу» за підтримки Програми Розвитку ООН. Київ: Київський міжнародний інститут соціології, 2016. 102 с.
12. Демографічна та соціальна статистика. Ринок праці. URL: http://www.ukrstat.gov.ua.
13. Динаміка міграційних настроїв українців. URL: http://ratinggroup.ua/research/ukraine/dinamika_migracionny.html.
14. Зінченко О.А. Інституційні фактори формування іміджу регіону. Причорноморські економічні студії. 2017. № 24. С. 182–188.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
52-56
Розділ
СЕКЦІЯ 5 РОЗВИТОК ПРОДУКТИВНИХ СИЛ І РЕГІОНАЛЬНА ЕКОНОМІКА