АНАЛІЗ ОСНОВНИХ ФАКТОРІВ ПОШИРЕННЯ БІДНОСТІ В УКРАЇНИ І ШЛЯХИ ЇЇ ПОДОЛАННЯ

  • Н.О. Михайленко
Ключові слова: бідність, ризики, економічна активність, соціальна політика, ефективність соціального захисту

Анотація

Стаття присвячена визначенню й аналізу основних причин, що зумовлюють поширення бідності в Україні, та розробленню рекомендацій щодо її подолання. Проаналізовано причини падіння рівня життя в Україні в останні роки, проведено аналіз динаміки показників рівня добробуту порівняно з найближчими сусідами. Сформульовано висновок, що наявний механізм соціального захисту є неефективним, а поширення бідності несе загрозу безпеці держави. Запропоновано для запобігання монетарній бідності насамперед спиратися на заходи й інструменти активної політики зайнятості через розширення можливостей зайнятості для працездатних осіб; більш ефективне функціонування ринку праці; забезпечення гідної і справедливої винагороди за працю; запровадження системи перерозподілу доходів, що сприятиме зменшенню нерівності.

Посилання

1. Конституція України. Закон від 28.06.1996 № 254к/96-вр в редакції вiд 30.09.2016. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.
2. Global Wealth Report 2017 – Credit Suisse. URL: https:// www.credit-suisse.com/corporate/en/research/research-institute/global-wealth-report.html
3. United Nations Development Programme. Human Development Reports. URL: http://hdr.undp.org/
4. Лібанова Е.М. Бідність населення України: методологія, методика та практика аналізу: монографія / Е.М. Лібанова. Київ : КНЕУ, 2008. 330 с.
5. Макарова О.В. Соціальна політика в Україні: Монографія / О.В. Макарова; Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України. Київ, 2015. 244 с.
6. Черенько Л.М. Система соціальної підтримки в Україні: неминучість реформ та оцінка перспектив / Л. Черенько // Демографія та соціальна економіка. 2016. № 2 (27). С. 130–142. URL: https://dse.org.ua/arhive/2016.02.130
7. Черенько Л.М. Нові форми бідності в Україні: основні прояви та оцінка масштабів явища / Л. Черенько // Демографія та соціальна економіка. 2015. № 1 (23). С. 11–21. URL: https://dse.org/10.15407/dse2015.01.011
8. Методические указания по анализу бедности и социальных последствий / Всемирный банк; Группа стратегии сокращения бедности и Департамент социального развития. Вашингтон, 2003. 114 с.
9. Legatum Prosperity Index 2017. URL: http://prosperitysite. s3-accelerate.amazonaws.com/3515/1187/1128/Legatum_Prosperity_Index_2017.pdf
10. Статистична інформація. Державна служба статистики. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/
11. Фактичний розмір прожиткового мінімуму 2008-2017 рр. Міністерство соціальної політики. URL: http://www.msp.gov.ua/news/12286.html
12. Конвенція про цивільно-правову відповідальність за корупцію / Рада Європи; Серії європейських угод № 174. Страсбург, 1999. URL: https://rm.coe.int/168007f58d
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
68-71
Розділ
СЕКЦІЯ 6 ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА