ПРОГНОЗУВАННЯ ВАРТОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ПІДПРИЄМСТВА

  • І.І. Скрильник
  • Л.Д. Деменко
  • А.О. Олешко
Ключові слова: модель, критерій, тренд, дисперсія, часовий ряд

Анотація

Статтю присвячено прогнозуванню вартості реалізації продукції фермерського господарства «Рудич». За результатами моделювання побудовано прогноз даного економічного показника на 2018 р. На основі дисперсійного методу аналізу тренду досліджено отримані результати та доведено адекватність побудованої моделі.

Посилання

1. Вітлінський В.В. Моделювання економіки: навч. посіб. К.: КНЕУ, 2003. 408 с.
2. Піддубна О.О. Економіко-математичне моделювання в управлінні виробничим потенціалом. Економіка та держава. 2009. № 12. С. 49–50.
3. Середюк В.Б. Застосування економіко-математичних методів для розв’язання економічних задач. Вісник соціально-економічних досліджень. 2014. № 1(52).
4. Монахов А.В. Математические методы анализа экономики. Санкт- Петербург: Питер, 2002. 176 с.
5. Синявіна Ю.В. Економіко-математичне моделювання оптимізації виробництва продукції. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2015. № 3. URL: http://knau.kharkov.ua/uploads/visn_econom/2015/3/48.pdf.
6. Ширягіна О.Є. Автоматизація моделей прогнозування прибутку. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 11(101). С. 251–263.
7. Кондіус І.С. Конспект лекцій за темою: «Прогнозування соціально-економічних процесів» (частина 1 навчально-методичного комплексу «Прогнозування соціально-економічних процесів»): методичні матеріали з питань самостійної роботи із спеціальною літературою. Т. 1. Севастополь: Севастопольський центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, 2013. 76 с.
8. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі: навч. посіб. Львів: Новий Світ – 2000, 2003. 272 с.
9. Головко Т.В., Сагова С.В. Стратегічний аналіз: навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. К.: КНЕУ, 2002. 198 с.
10. Ільєнко Ю.І., Шершньова Г.В. Особливості прогнозування економічних показників на підприємствах туристичного бізнесу. Вісник Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Туган-Барановського. 2013. № 3(59). URL: http://journals.uran.ua/visdonnuetec/article/view/20700.
11. Алексєєва Н.Ф. Методи прогнозування взаємопов’язаних показників соціально-економічного розвитку України. Вісник КДПУ імені Михайла Остроградського. 2008. № 48. Ч. 1. С. 120–123.
12. Яшкіна О.І. Прогнозування соціально-економічних показників по коротких рядах динаміки. Матеріали міжнародної науковопрактичної конференції «Трансформація ринкових відносин в Україні: організаційно-правові та економічні проблеми»; ОНУ. Одеса, 2003. С. 210–213.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
204-208
Розділ
СЕКЦІЯ 9 МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ