ОСВІТНЯ КОМПОНЕНТА У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ЛЮДСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

Ключові слова: людський потенціал, людський розвиток, національна економіка, система освіти, сфера освіти, освітні послуги, ринок праці

Анотація

Розглядаються проблеми формування і розвитку людського потенціалу економіки через призму ефективності функціонування його освітнього складника. Проаналізовано стан і динаміку показників освіченості населення в Україні, фінансового забезпечення сфери освіти, її якість та відповідність світовим стандартам і потребам ринку праці. Особливу увагу приділено проблемам підготовки фахівців у системі вищої освіти України. Визначено, що нагальною є проблема активізації розвитку якісних характеристик економічно активного населення в Україні. Досліджено вплив індексу рівня освіченості українців на показник індексу людського розвитку загалом. Виявлено основні проблеми у системі освітньої підготовки людського потенціалу національної економіки та виокремлено напрями її вдосконалення. Доведено, що наука, освіта та науково-технічні досягнення відіграють важливу роль у процесі формування і розвитку людського потенціалу національної  економіки, у її економічному зростанні.

Посилання


1. Людський розвиток в Україні. Інноваційні види зайнятості та перспективи їх розвитку : колективна монографія / за ред. Е.М. Лібанової. Київ : Ін-т демографії та соціальних досліджень ім. М.В. Птухи НАН України, 2016. 238 с.
2. Стефанишин О.В. Людський потенціал економіки України : монографія. Львів, 2006. 315 с.
3. Бобух І.М. Економічна оцінка людського потенціалу України як елемент національного багатства. Демографія і соціальна економіка. 2009. № 2. С. 102–113.
4. Індекс людського розвитку: Україна посіла 88-му позицію серед 189 країн. URL: http://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/human-development-indices--where-does-ukraine-rank--.html (дата звернення: 20.07.2019).
5. Соціально-економічний розвиток регіону: стан і перспективи : монографія / за ред. М.О. Горинь, О.С. Сенишин. Львів : ЛНУ ім. І. Франка, 2014. 352 с.
6. Освіта в Україні. Вікіпедія: вільна енциклопедія. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%B2%D1%96%D1%82%D0%B0_%D0%B2_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%96 (дата звернення: 21.07.2019).
7. 79% українців отримують вищу освіту. URL: https://osvita.ua/vnz/56653/ (дата звернення: 22.07.2019).
8. Мулявка В. Чотири міфи про українську вищу освіту. URL: https://commons.com.ua/en/chotiri-mifi-pro-ukrayinsku-vishu-osvitu/ (дата звернення: 22.07.2019).
9. Цілі розвитку тисячоліття. Україна-2013. Проект національної доповіді. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. 183 с.
10. Розподіл населення за рівнем освіти 2016 р. URL: http://www.futureskills.org.ua/ua/map (дата звернення: 20.07.2019).
11. Вища освіта в Україні у 2017 р. : статистичний збірник / Державна служба статистики України. Київ, 2018. URL: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publosvita_u.htm (дата звернення: 28.07.2019).
12. Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 28.07.2019).
13. Освіта в Україні: аналітичний збірник. Київ, 2016: CEDOS. URL: https://cedos.org.ua/data/pdfs/osvitaua_250416_updated.pdf (дата звернення: 28.07.2019).
14. Гасанова Л.Є. Тенденції фінансування науки і освіти: європейський досвід та українські реалії. Наукові праці НДФІ. 2014. № 4(69). С. 148–158.
15. Степанковська Я. Ринок праці-2018. ТОП-20 професій, яких гостро потребує Україна. URL: https://glavcom.ua/economics/finances/rinok-praci-2018-top-20-profesiy-yakih-gostro-potrebuje-ukrajina-517151.html (дата звернення: 20.07.2019).
16. Попит та пропозиція на ринку праці України у розрізі професій та видів діяльності на перше півріччя 2019 р. Державна служба зайнятості України. URL: https://www.dcz.gov.ua/analitics/68 (дата звернення: 21.07.2019).
17. Кочемировська О.О. Напрями оптимізації державної політики у сфері розвитку трудового потенціалу України : аналітична доповідь. Київ : Національний інститут стратегічних досліджень, 2013. 38 с.
18. Шевченко Л.С. Дисбаланс професійної освіти і ринку праці: сутність, причини, шляхи подолання. URL: http://www.rusnauka.com/5_PNW_2010/Economics/58093.doc.htm (дата звернення: 22.07.2019).
Опубліковано
2019-11-04
Сторінки
13-18
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ