ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК БАЗОВА ПЕРЕДУМОВА СТАЛОГО РОЗВИТКУ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

  • А.П. Гречан
  • Л.М. Бабич
Ключові слова: інвестиції, інновації, інвестиційно-інноваційна діяльність, розвиток, суб’єкти господарювання

Анотація

Статтю присвячено обґрунтуванню науково-теоретичних та організаційних підходів до формування єдиної категорії «інноваційна-інвестиційна діяльність» у контексті завдань створення інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України. Обґрунтовано новий підхід до визначення економічної категорії «інноваційно-інвестиційна діяльність» як єдиного бачення взаємопов’язаних процесів інвестування та інноваційного розвитку суб’єктів господарювання. Запропоновано також запровадження нормативно-правового законодавства в єдиному документі – Інноваційно-інвестиційному кодексі, що разом з ефективними засобами механізму фінансового регулювання та стимулювання наукових досягнень у царині інновацій слугуватиме створенню інноваційно-інвестиційної моделі розвитку економіки України.

Посилання


1. Портер М. Конкуренція ; пер. с англ. Москва : Вильямс, 2000. 495 с.
2. Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Москва : Прогресс, 1982. 464 с.
3. Бабич Л.М. Інноваційна складова як необхідна передумова забезпечення конкурентоспроможності підприємств транспортної галузі. Вісник Національного транспортного університету. 2015. № 3. С. 15–22.
4. Бажал Ю.Л. Економічна теорія економічних змін. Київ : Заповіт, 1996. 167 с.
5. Варналій З.С. Конкуренція і підприємництво : монографія. Київ : Знання України, 2015. 463 с.
6. Гречан А.П. Особливості формування інноваційної стратегії транспортних підприємств. Вісник Національного транспортного університету. 2016. № 3. С. 111–118.
7. Крупка М.І., Демчишин Н.Б. Сучасна парадигма фінансового регулювання інноваційної діяльності в Україні. Фінанси України. 2017. № 11. С. 47–63.
8. Стаднік В.В. Інноваційно-інвестиційні стратегії в управлінні ринковою вартістю підприємства : монографія. Хмельницький : ХНУ, 2008. 302 с.
9. Про інноваційну діяльність : Закон України від 4.07.2002 № 40-ІV. URL: httр//zakon2.rada.gov.ua (дата звернення: 14.02.2019).
10. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 № 1561-XII. URL: httр//zakon3.rada.gov.ua/ (дата звернення: 15.02.2019).
11. Основні соціально-економічні показники. URL: httр//www.ukrstat.gov/ua/ (дата звернення: 20.02.2019).
12. Загальний перелік рейтингів. URL: https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/ratings/ (дата звернення: 20.02.2019).
13. Про наукову і науково-технічну діяльність: Закон України від 21.12.2016 №1801-VIII. URL: httр//zakon3.rada.gov.ua/ (дата звернення: 15.02.2019).
Опубліковано
2019-06-27
Сторінки
27-32
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ