СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

  • А.Ю. Семеног
  • А.В. Хомутенко
  • В.Ю. Барвінок
Ключові слова: фінансова безпека держави, економічна безпека, управління фінансовою безпекою держави, фінансові інтереси держави, загрози фінансовій безпеці держави

Анотація

У статті на основі наукових джерел розглянуто сутність та значення фінансової безпеки держави. Представлено основні цілі та характеристики функціонування фінансової безпеки держави, наведено основні елементи системи управління фінансовою безпекою держави, наголошено на принципах її забезпечення з урахуванням фінансових інтересів та загроз державі.

Посилання

1. Абалкин Л.И. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение. Вопросы экономики. 1994. № 12. С. 4–13.
2. Барановський О.І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення): монографія. К.: Київ. Нац. торг.-екон. ун.-т, 2004. 759 с.
3. Бригінець О.О. Особливості формування механізму правового забезпечення фінансової безпеки України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Юридичні науки. 2016. № 837. С. 36–41. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /vnulpurn_2016_837_7.
4. Варналій З. Проблеми і шляхи забезпечення економічної безпеки України. Економіка і управління. 2001. № 1. С. 18–29.
5. Гапонюк О.І. Фінансова безпека держави та шляхи її забезпечення. Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія «Економічні науки». 2014. Вип. 27. С. 81–87. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VPDTU_ek_2014_27_13.
6. Городецкий А. Вопросы безопасности экономики России. Экономист. 1995. № 10. С. 44–50.
7. Губський Б.В. Економічна безпека України: методологія виміру, стан і стратегія забезпечення. К., 2001. 122 с.
8. Денисевич А.В. Правовое регулирование финансовой безопасности государства. Вестник Белорусского государственного экономического университета. 2006. № 6. С. 97–103.
9. Дмитренко Е.С. Юридична відповідальність суб’єктів фінансового права у механізмі правового забезпечення фінансової безпеки України: монографія. К.: Юрінком Інтер, 2009. 592 с.
10. Дмитрик О.О. Фінансовий закон: поняття й ознаки. Наукові праці Національного університету «Одеська юридична академія». 2012. Т. 12. С. 99–109. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN /Nponyua_2012_12_13.
11. Шлемко В.Т., Бінько І.Ф. Економічна безпека України: сутність і напрями забезпечення: монографія. К.: НІСД, 1997. 144 с.
12. Єрмошенко М.М. Фінансова безпека держави: національні інтереси, реальні загрози, стратегія забезпечення. К., 2001. 309 с.
13. Єрмошенко М.М., Горячева К.С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство: монографія. К.: Національна академія управління, 2010. 232 с.
14. Жаліло Я.А. Економічна безпека держави, підприємства, особи в інтегрованому суспільстві. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 2001. Вип. 26. С. 25–26.
15. Илларионов А. Критерии экономической безопасности. Вопросы экономики. 2000. № 10. С. 34–58.
16. Ипполитов К.Х. Экономическая безопасность: стратегия возрождения России. М.: РСПБ, 1996. 263 с.
17. Колодізєв О.М., Середіна А.В. Державна система управління фінансовою безпекою України та правові засади її функціонування. Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України. 2010. Т. 30. С. 383–398.
18. Концепція економічної безпеки України / В.М. Геєць, Б.Є. Кваснюк та ін. К.: Логос, 1999. 56 с.
19. Кубах Т.Г. Сутність фінансової безпеки як складової економічної безпеки держави. Вісник Української академії банківської справи. 2007. № 2(23). С. 46–50.
20. Кульпінський С. Роль фінансової безпеки України в поглибленні інтеграційних стосунків з європейськими країнами. Фінансова консультація. 2000. № 5. С. 34
21. Лєпіхов О. Технологічна незалежність як елемент економічної безпеки. Економіка України. 1994. № 11. С. 80–81.
22. Лісова Н.О., Савченко В.Л. Методика прогнозування банкрутства. Донецк: Центр повышения квалификации госслужащих, 2001. 28 с.
23. Методика розрахунку рівня економічної безпеки України, затверджена Наказом Міністерства економіки України № 60 від 02.03.2007. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/ publish/article?art_id=97980& cat_id=38738.
24. Мунтіян В.І. Економічна безпека України. К.: КВІЦ. 1999. 462 с.
25. Підхомний О.М. Фінансова безпека України: методологія аналізу та стратегічні орієнтири: дис. … доктора економічних наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»; Львівський національний університет імені Івана Франка. Львів, 2015.
26. Пластун О.Л. Розвиток системи фінансової безпеки суб’єктів підприємництва сфери матеріального виробництва: дис. ... канд. екон. наук: спец. 08.00.08 «Гроші, фінанси і кредит»; ДВНЗ «УАБС НБУ». Суми, 2007. 250 с.
27. Ревак І.О., Прокопенко В. Ю. Об’єкти та суб’єкти фінансової безпеки держави. Системи обробки інформації. 2010. Вип. 3. С. 152–154. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/soi_2010_3_73.
28. Савин В. Некоторые аспекты экономической безопасности России. Международный бизнес России. 1995. № 9. С. 15.
29. Семеног А.Ю. Теоретичні засади забезпечення фінансової безпеки на ринку фінансових послуг. Актуальні питання фінансової безпеки держави: зб. наук. пр. Міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Харків, 21 лютого 2014 р.); МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. Х. : Ніканова, 2014. С. 262–264.
30. Смирнов А.А. Государственная политика обеспечения экономической безопасности: монография. СПб.: СПб ГУЭФ, 2002.
31. Сухоруков А.І. Сучасні проблеми фінансової безпеки України : монографія. К.: НІПМБ, 2004. 117 с.
32. Сухоруков А.І., Ладюк О.Д. Фінансова безпека держави: навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2007. 192 с.
33. Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: стуктура, проблемы. Вестник МГУ. Серия « Экономика». 1995. № 3. С. 3.
34. Управління фінансовою безпекою економічних суб’єктів: навч. посіб. / С.М. Фролов, О.В. Козьменко, А.О. Бойко та ін.; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С.М. Фролова. Суми: УАБС НБУ, 2015. 332 с.
35. Фокіна Н.П. Прогнозування криз та банкрутств промислових підприємств. Актуальні проблеми економіки (укр.). 2003. № 2. C. 76–79.
Опубліковано
2019-05-24
Сторінки
117-120
Розділ
СЕКЦІЯ 7 ГРОШІ, ФІНАНСИ І КРЕДИТ